Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Istorija >
Branko Bešlin

Kontakt
◦ Kabinet: 349/III
◦ e-mail: beslin@ff.uns.ac.rs
◦ telefon:

Akademska karijera
◦ 2014 – Izbor u zvanje – redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 2009 – Izbor u zvanje – vanredni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 2004– Izbor u zvanje – docent, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 1988 – Izbor u zvanje – asistent, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 1988 – prvo zaposlenje Filozofski fakultet
◦ 2003 – Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: istorija modernog doba
◦ 1996 – Magistratura, Filozofski fakultet, Beograd
Oblast: istorija modernog doba
◦ 1985 – Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Istorija modernog doba

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Rana novovekovna istorija
◦ Istorija Podunavskih Švaba
◦Istorija ideja
◦Leksikografija

Bibliografija

Monografije
Vesnik tragedije Nemačka štampa u Vojvodini 1933-1941. godine, Novi Sad, Platoneum-Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2001, 263 str.
Европски утицаји на српски либерализам у XIX веку, Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2005, 943 стр.
Евгеније Савојски и његово доба, Нови Сад, Матица српска, 2014, 655. стр.

Priređene knjige, koautorstva, udžbenici
Историја банкарства у Војводини, Нови Сад, Матица српска, 2002, 863. стр. (коаутор)
◦ Донка Станчић, Милош Арсић, Бранко Бешлин, Слободанка Бабић, Јасмина Јакшић, Предраг Медовић, Олга Микић, Александар Кадијевић, Уметничка топографија Новог Сада, Нови Сад 2013, 858. стр.
◦ Бранко Бешлин, Душко Ковачевић, Дејан Микавица, Биљана Шимуновић Бешлин, Историја за VIII разред, Београд, Завод за издавање уџбеника, 2001.

Članci, rasprave, radovi u tematskim zbornicima, prilozi
Ђура Јовановић у Босанско-херцеговачком устанку и српско-турским ратовима, Зборник Матице српске за историју,36, 1987, 131-139.
Срби из Хабсбуршке монархије учесници у босанско-херцеговачком устанку и српско-турским ратовима 1876-1878, Зборник о Србима у Хрватској, 3, Београд, 1995, 305-370;
Културно-просветни часописи Немаца у Војводини између два светска рата, Зборник Матице српске за историју,52, 1995, 155-171.
Landwirt - Часопис Културбунда за пољопривреду и задругарство, Зборник Матице српске за историју, 53, 1996, 161-171.
Срби из Хабсбуршке монархије у босанско-херцеговачком устанку и српско турским ратовима, Добровљци у ослободилачким ратовима Срба и Црногораца, Зборник са научног скупа одржаног у Кикинди 11. и 12. априла 1996. године, Београд 1996, 21-27.
Немци у средњој и југоисточној Европи - историја, привреда, право, језик, Зборник Матице српске за историју, 58, 1998, 233-245.
Неки проблеми банкарства у Војводини после Првог светског рата - Конвенција о Поштанској штедионици, Прилози за историју банкарства у Војводини, Нови Сад, 1998, 75-87.
Немци у Војводини1918-1941. године, Токови Историје, 1-4, Београд, 1999, 207-240.
Немачка католичка штампа у Војводини и њен спор са Културбундом 1935-1941, Зборник Матице српске за историју,59-60, 1999, 107-123.
Сведочанства и слутње, предговор књизи: Милан Јовановић - Стоимировић, Дневник 1936-1941¸ Нови Сад, Матица српска, 2000. (уредник издања)
Deutsches Und Serwisches Pressewewen in der Woiwodina 1918-1941 - Grundtendenzen und Entwicklung in ihrem Verhaltnis zu den Ereignissen sowie ihre Federkriege, 2. Dialog Symposion im Haus der Heimat, Wien,2000, 19-29.
Српски либерализам у XIX веку - генезе, идеје, страначке поделе, Зборник за историју Матице Српске, 67-68, 2003, Нови Сад, 2004, 59-104.
Два историјска романа о Подунавским Швабама, Истраживања, 15, Нови Сад, 2004, 183-213.
Три Историје Румуна на српском језику, у: Њагу Ђувара, Кратка историја Румуна за младе, Нови Сад, Платонеум, 2005.
Насељавање Немаца у Војводину,Настава и историја, 4 (2005), 25-38.
Извештај «Браника» о откривању споменика бици код Сланкамена 18. августа 1892. године, Споменица историјског архива Срем, 4, 2005, 179-189.          
Насељавање Немаца у Војводини,Нови Сад, Платонеум, 2006, 31 str.
Die Ansiedlung der Deutschen in derWojwodina,Novi Sad, Platoneum, 2006 31 str.
О једном популарном уџбенику историје и његовом аутору – Историја света Милоша Зечевића из 1880. године, Настава и историја, 7, Нови Сад 2007, 127-147.
Привредна проблематика у штампи Немаца у Војводини тридесетих година XX века, Истраживања, XIX, Нови Сад 2008, 73-82.
Уметност у служби изградње националног идентитета: „Велика Швапска сеоба“ Адама Милера Гутенбруна и „Насељавање Шваба у Банат“, Штефана Јегера. у: Извори о историји и култури Војводине, зборник радова, Нови Сад 2009, 327-343.
Немци у Новом Саду, у: Име и презиме Нови Сад, Нови Сад, Прометеј, 2010, 158-161.
The Baroque Fоrm of «Sweet Orthodoxy. The Church and Transfromation of Serbian Society After the Great Migration of 1690. у: Kirchen als Integrationsfaktor für die Migranten im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert, Lit Verlag, Berlin-Münster-Wien-Zürich-London2010. 50-70.
◦ Stephen Jacobson, Andres Andersen, Branko Beslin, Wolfgang Göderle, Zoltan Györe, Mario Muigg, What is a Region? Regions in European History, in: Layers of Power: Societies and Institutions in Europe, Pisa University Press, Pisa 2010, 95-151.
Немци у Банату у: Банат кроз векове, Београд, Вукова задужбина 2010, 621-647.
Sava Tekelija as the Forreruner of Serbian Liberalism у: Сава Текелија, Дневник, Нови Сад, Матица српска 2011, 292-302.
◦ Stephen Jacobson, Andres Andersen, Branko Beslin, Wolfgang Göderle, Zoltan Györe, Mario Muigg What is a Region? Regions in European History, in: Regional and Transational History in Europe. A CLIOHWORLD reader, Pisa University Press, Pisa 2011, 11-67.
Сава Текелија као претеча српског либерализма у: Државотворна идеја тројице српских великана: грофа Ђорђа Бранковића, Доситеја Обрадовића и Саве Текелије, Зборник радова са међународног научног скупа, Темишвар 11-12 новембар 2011, Темишвар 2012, 15-31.
◦ „Херојско доба“ – Колонизација у 18. веку као мотив у књижевном и ликовном стваралаштву Подунавских Шваба, Књижевна историја, 146. Београд, 2012.
◦ “Српски народ и источно питање“ Владимира Јовановића као један од теоријских образаца српског либерализма 60-их и 70-их година 19. века, Глас САНУ CDXX, Одељење историјских наука, књига 16, Београд 2012, 277-293.
Шајкашка у походима принца Евгенија Савојског 1697/98-1716/1717. у: Шајкашка. Простор, становништво, прошлост, Нови Сад, Матица српска 2014, 15-37.
Немци у Бачкој, у: Бачка кроз векове, Београд, Вукова задужбина, 2014, 679-699.
Књига о Врбасу као пример културе сећања, у: Фридрих Лоц, Књига о Врбасу. Прилог историји општина Стари и Нови Врбас, Врбас 2014, 233-236.

Kritike, prikazi i hronike
◦ Питер Калвокорези, Гај Винт, Тотални рат, Југословенски историјски       часопис,1-2, 1988, 201-203.
◦ Андреј Митровић, Устаничке борбе у Србији, Југословенски историјски часопис, 3-4, 1988, 296-299.
◦ Миле Бјелајац, Војска краљевине СХС, Зборник Матице српске за историју, 41, 1990, 211-213.
◦ Дејвид Мекензи, Апис, Београд, 1988, Зборник Матице српске за историју, 42, 1990, 200-202.
◦ Милош Радојичин, Товаришево, Нови Сад, 1991, Зборник Матице српске за историју, 44, 1991, 212-213.
◦ Милан Ристовић, Немачки нови поредак и југоисточна Европа, Зборник Матице српске за историју, 50, 1994,244-247.
◦ Џејмс Џералд Витроу, Време кроз историју, Зборник Матице српске за историју, 52, 1995, 199-201.
Сарадницима Наставе историје,Настава историје, 3, 1996,107-109.
◦ Лисјен Февр, Мартин Лутер, Зборник Матице српске за историју, 57, 1996, 330-332.
Срби из Хабсбуршке монархије добровољци у српско Турским ратовима 1876-78, Војно историјски гласник, 3,1996, 45-49.
Браћа Руварац у српској историографији и култури, Настава историје, 6, 1997, 141-145.
Енциклопедија српске историографије, Настава историје, 6, 1997, 151-154.
◦ Katrin Boeckh, Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrig - Kleinstaatenpolitik und etnische Selbstbestimung auf dem Balkan, Зборник Матице српске за историју, 55, 1997. 216-218.
◦ Жан Делимо, Настанак и учвршћење реформације, Зборник Матице српске за историју, 59-60, 1999, 245-248.
Никола Гаћеша (1924-2007), Настава и историја, 7, Нови Сад 2007, 178-180.
О наслеђу и дугу, Војводина I-II, Летопис Матице српске, год.184, Децембар, Kњ. 482, Св.. 6,Нови Сад, 2008, 1320-1324.
Чедомир Попов (1936-2012), Летопис Матице српске, књ. 490, св. 3, Нови Сад 2012, 380-384.
Академик Чедомир Попов, (1936-2012), Токови историје, 2/2012, 315-318.
Академик Чедомир Попов, (1936-2012), Анали Огранка САНУ у Новом Саду, 8, 2012, 156-160.
Академик Чедомир Попов, Зборник Матице српске за историју, 85/2012, 163-168.
◦ Увод, у: Шајкашка. Простор, становништво, прошлост, Нови Сад, Матица српска 2014, 7-9.
Поздравна реч. у:Усмена традиција Банатске војне границе, Нови Сад, Матица српска, 2015, 7-8.

Redakcije i uredništva
Српски биографски речник, I (А-Б), Нови Сад, Матица српска, 2005. (Уредник за раздобље 1918-1945)
Српски биографски речник, II (В-Г), Нови Сад, Матица српска, 2006. (Уредник за раздобље 1918-1945)
Српски биографски речник, III, (Д-И), Нови Сад, Матица српска 2007. (Уредник за раздобље 1918-1945)
Српски биографски речник, IV (И-Ка), Нови Сад, Матица српска, 2009. (Уредник за раздобље 1918-1945)
Српски биографски речник, V (Кв-Мао), Нови Сад, Матица српска, 2011. (Уредник за раздобље 1918-1945)
Српски биографски речник, VI (Мар-Миш), Нови Сад, Матица српска, 2014. (Главни уредник)
◦ Glavni urednik časopisa Istraživanja (2004-2009)

Članstvo u strukovnim udruženjima
◦ Član upravnog odbora Matice srpske (1995-)
◦ Upravnik Rukopisnog odeljenja Matice srpske (1999-2008)
◦ Sekretar Leksikografskog odeljenja Matice srpske (2008-2012)
◦ Član saveta Filozofskog Fakulteta (2009-2012)
◦ Predsednik saveta Filozofskog Fakulteta (2010-2012)
◦ Potpredsednik Matice srpske (2012-)
◦ Član stručnog veća za društveno – humanističke nauke Univerziteta u Novom Sadu (2016-)

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu