Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Hungarologija >
Kornelia Farago

Kontakt
◦ Kabinet: 257
◦ e-mail: kornelija.farago@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 485-3878, 458-673

Akademska karijera
◦ 2010: izbor u zvanje – redovni profesor
◦ 2005: izbor u zvanje – vanredni profesor
◦ 2001: izbor u zvanje docenta. Oblast: Istorija mađarske književnosti sa teorijom književnosti i komparatistikom
◦ 2000: doktorat, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Katedra za mađarski jezik i književnost.  Tema doktorske disertacije – A regény mint térélmény (Roman kao percepcija prostora.) Oblast: teorija književnosti 
◦ 1986:  magistratura – Univerzitet u Novom Sadu, Katedra za mađarski jezik i književnost,
Tema magistarskog rada: A kanonikus novellaszerkezet átalakulásának jelenségei – Fenomeni transformacije kanonične strukture novele)
◦ 1980. godine – diploma, stručni naziv profesora, prevodoca i bibliotekara. Novi Sad, Katedra  za mađarski jezik i književnost

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Teorija književnosti, poetika prostora, teorija žanrova
◦ Književna antropologija, geokulturalna naratologija
◦ Istorija mađarske književnosti, savremena mađarska književnost, komparativna istraživanja savremane mađarske i srpske književne kulture
◦ Kultura prevođenja, recepcija prevoda

◦ Član upravng odbora International Association of  Hungarian Studies (Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság) – Budimpešta
◦ Član srpskog PEN centra – Beograd
◦ Člаn uprаvnog odborа Društvа književnikа Vojvodine  – Novi Sаd
                                                                            
◦ Glavni urednik časopisa Híd(časopis za književnost, umetnost i društvene nauke) – Novi Sad
◦ Član Saveta časopisa Interkulturalnost – Novi Sad

Bibliografija
Monografije, poglavlja u knjigama, studije (izbor)
–Térirányok, távolságok. Térdinamizmus a regényben./Faragó Kornélia. Forum, Novi Sad,  2001.
–Kultúrák és narratívák. Az idegenség alakzatai. /Faragó Kornélia.Forum, Novi Sad,  2005.
–Dinamika prostora, kretanje mesta. Studije iz geokulturalne naratologije. /Kornelija Farago. STYLOS, Novi Sad, 2007.
–A viszonosság alakzatai. Komparatív poétikák, viszonylati jelentéskörök./Faragó Kornélia. Forum, Novi Sad, 2009.
                                                                       *
–Biblikus-keresztény jelentéselemek profán élettérben. = A magyar művelődés és a kereszténység. Priredili: Jankovics József, Nyerges Judit. Budapest – Szeged. 1998. str. 1615-1620.
–Idegen kontextusban. A kortárs magyar irodalom szerb recepciójának utóbbi tíz éve. = Magyar irodalmi jelenlét idegen kontextusban, Priredili: Bernáth  Árpád i Bombitz Attila. Szeged, 2004. Str.11–24.
–A figurális diszlokáció poétikája. = Hatalom és kultúra. Priredili: Jankovics József, Nyerges Judit. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Budapest, 2004. 406–415.
–Interpretációs ösvények kereszteződésében. = Végel-symposion. Tanulmányok Végel László műveiről. Priredio: Virág Zoltán. Budapest, 2005. 30–39.
 –Recepcija kao događaj značenja. O mađarskoj recepciji dela Aleksandra Tišme. = Povratak miru Aleksandra Tišme. Zbornik radova. Priredili:  Jovan Delić, Svetozar Koljević, Ivan Negrišorac. Matica srpska – Srpska akademija nauka. Ogranak u Novom Sadu, Novi Sad, 2005. 231—241.
–“A perspektíva végén”. Baka István prózaírásáról. = “Égtájak célkeresztjén”.        Tanulmányok Baka István műveiről. Priredio: Bombitz Attila. Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2006. 191–199.
– Komparativna tropologija stranca u književnosti (Poetika upoređivanja – Ivo Andrić: Travnička hronika). = Teorijsko-istorijski pregled komparatističke terminologije kod Srba.  Bojana Stojanović-Pantović, Staniša Nešić, Književno društvo, „Sveti Sava“, Beograd, 2006 137—147.
– Književna kultura Drugog. = Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti. Zbornik radova. Priredila: Julijana Vučo. Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine – Filološki fakultet, Beograd, 2007. 508–513. 
  – Poredbeni prostor i komparativni uslovi u optici kulturalne naracije. Stupanje kamena u svet.  Ivo Andrić: Na Drini Ćuprija. = Teorijsko-istorijski pregled komparatističke terminologije kod Srba. Urednici: Bojana Stojanović-Pantović és Staniša Nešić. Književno društvo „Sveti Sava”. Beograd, 2007. 233–244.
 – Improvizációk gondolatfoszlányokra. Fábián László: Alig hallom a harangszót. = Esszé – próza – költészet. Irások Fábián László műveiről. Priredili: Varga Virág és Zsávolya Zoltán. Ráció Kiadó, Budapest, 2008. 41–43.  
– Kulturális interpretáció – nyelvszakadás – átsugárzó jelentéskörök. = Generációk a történelemben. Priredili: Gyáni Gábor és Láczay Magdolna. Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, Nyíregyháza, 2008. 411–417.
–– Geo-anarchikus tériesség, néma történelem (A textuális újralétesítés mozzanatai) = Idő(m)értékek, kontextusok. Priredili: Bányai Éva és Szonda Szabolcs. RHT Kiadó, Bukarest – Sepsiszentgyörgy, 2008. 111–120.
– A szem tapasztalata és a látás üreshorizontja. Petőfi Sándor: Szeptember végén = Szeptember végén. A tizenkét legszebb magyar vers 1. Priredio: Fűzfa Balázs, Savaria University Press,  Szombathely, 2008. 29–35.      
– A geokulturális elbeszélés változatai. Muzealizálási eljárások – posztmonarchikus beszédminták. = Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Priredila: Fedinec Csilla. Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest, 2008. 261–276.
–  Beszédperspektívák – verbális térviszonyok. (Arany János: Szondi két apródja). = Szondi két apródja. A tizenkét legszebb magyar vers 3. Priredio: Fűzfa Balázs. Savaria University Press, Szombathely, 2008. 107–116.
–Az átléphetetlen határvonal. Vágy és distancia: interkulturális jelentésviszonylatok – Die Unüberschreitbare Grenzlinie. Sehnsucht und Distanz: interkulturelle Bedeutungsrelationen. In: On the Road – Zwischen Kulturen unterwegs. Ágoston Zénó Bernád, Márta Csire, Andrea Seidler (Hg/Eds.), Schriftenreiche für die Forschungbereiche der Abteilung Finno-Ugristik. Institut für Europäische und Vergleichende Sparch- und Literaturwisenschaft an der Univerität Wien. Band 7. LIT Verlag, S., Wien, 2009, 257-264.
– Az én végső alapja (és a te-ben kifejezhető). Pilinszky János: Apokrif . = Apokrif. A tizenkét legszebb magyar vers 2. Priredio: Fűzfa Balázs. Savaria University Press, Szombathely, 2008. 85–94.
--Az emocionális töltésű terek (Mészöly Miklós); A költészet: az élet kizárólagos centruma (Petri György); Az átlépések immanenciája (Konrád György). = Vickó Árpád: Azillanékonyműfaj. Priredila/Faragó Kornélia. Forum Könyvkiadó, Đjvidčk, 2009. 18–21, 34–37, 72–74.
–A kérdés végtelenje. (Babits Mihály: Esti kérdés). = Esti kérdés.A tizenkét legszebb magyar vers 4.  Priredio:  Fűzfa Balázs. Savaria University Press, Szombathely, 2009. 103–111.
–Dialogikus várakozások. A kérdezésprobléma Hajnóczy Péter prózájában.  = Tudom, de tudom-e? Hajnóczy Péter műveinek újraolvasása. Priredila: Cserjés Katalin.  Szeged,  2009. 24–33. 
–A viszonosság alakzatai. Transzkulturális jelentésélmények. In: Publicationes    Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica Tomus XV. – Fasciculus 1. Priredila: Horváth Zita. Miskolc, 2010. 51–59.
--A teoretikus érzékek térideje. Radnóti Miklós: Levél a hitveshez. = A tizenkét legszebb magyar vers 5. Levél a hitveshez. Priredio: Fűzfa Balázs. Savaria University Press, Szombathely, 2010. 160—166.
–The questions and perspektives of geocultural narration. The “referencial productivity” of fiction. Anachronia, Hamburg, 2010/january. Nr 10. 100–113.
–Látványnyílás az időkre. Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség. A tizenkét legszebb magyar vers 6. Hajnali részegség. Priredio: Fűzfa Balázs. Savaria University Press, Szombathely, 2010. 260—267.
–Hermeneutika distance – zakon jezika i otpor tela. = Peti međunarodni interdisciplinarni simpozijon. Zbornik radova. Susret kultura/II. Novi Sad. Priredili: Ljiljana Subotić, Ivana Sekeruš-Ivančević  2010. 1209–1215.
 –A törés helye és a töredékesség ideje (Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában).  = Kocsi-út az éjszakában. A tizenkét legszebb magyar vers 8. Priredio: Fűzfa Balázs   Szombathely, 2011, 138—148.
–Medijska reprezentacija kulture = Mesto i značaj medijskih studija za međuregionalnu saradnju. Zbornik radova II. Priredili: Dubravka Valić Nedeljković, Stjepan Malović  et. al.  Filozofski fakultet, Novi Sad, 2011, 105–113.
–A Másképp, mint lenni (A hiányvonatkozások recepciója). Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában. Priredili: Boros Oszkár, Érfalvy Lívia i Horváth Kornélia. Budapest, 2011. 238–244.
–Pregledni rečnik komparatističke terminologije u književnosti i kulturi.  Priredili: Bojana Stojanović Pantović, Miodrag Radović  és Vladimir Gvozden. Akademska knjiga, Novi Sad, 2011. Str.  484. Leksikografske jedinice: Alteritet, 16–19,Dijalog 84–86; Evrocentrizam,  94–95; Etnocentrizam, 04–106; Interkulturalizam, 126–127; Kosmopolitizam, književni, 214–216; Metafikcija, istoriografska, 241–243; Multikulturalnost, 253–255; Nacionalna književnost, 261–262; Regionalna književnost, 326–328; Stranost, 363–364; Transkulturalizam, 387–390.
–A közelítő. Berzsenyi Dániel: A közelítő tél. = A közelítő tél. A tizenkét legszebb magyar vers 9. Priredio: Fűzfa Balázs.  Savaria University Press, Szombathely,  2012. 198–205.
–A metamorf alakzat. A vén cigány  mint művészeti önreflexió. A tizenkét legszebb magyar vers 10. Priredio: Fűzfa Balázs. Savaria University Press, Szombathely, 2012.  75–81.
–Viszonylati terek, cselekvő tériességek. A tér értelmezései – az értelmezés terei. Priredile: Pieldner Judit i Tapodi Zsuzsa. Erélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár – Status  Kiadó, Csíkszereda, 2012, 184–190.
–A különbségek  ideje. József Attila: Eszmélet. A tizenkét legszebb magyar vers 11. Ur.:  Fűzfa Balázs. Savaria University Press, Szombathely, 2013. 
                                                                       *
-- Sećanje i geopoetika: politopičko ja u prozi Đerđa Konrada. Vrtna zabava i Melinda i Dragoman. Letopis Matice Srpske. 2007/6. 1218–1224.
--Prevod kao teorija književnosti. Mostovi, XXXVI. 2008. 141–142. Str. 123–128.
--Transkulturni diskurs. Nepostojanje uzajamnih struktura – Razlike i sličnosti u mreži razumevanja. XXXIV-1, Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2009. 291–298.
--The Novel as an Institution of Memory. Golden Beam/Zlatna greda. 2009/95—96.64–66.
–Várakozó jelentések. A nyelv közegében zajló kisebbségi létesülés elbeszélése, Hungarológiai Közlemények,  2011/4 .1–11.
–A szavak „iszonyú érzelmi perspektívája”.  Intimitás-értelmezések Szerb Antal Utas és holdvilág című regényében.  Hungarológiai Közlemények,  2011/ 2. 100–106.
--Romanat kato insztitucija na pametta. = Szlovoto. Pregled na szavremenata szrbszka literatura. Sofija – Bugarska,  2010/8. 78–81.
– Referenciális mezők, fikcióképző aktusok. Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu,  XXXV-2. Novi Sad, 2010. 69–74.
–Poetika upoređivanja. (Komparativni akteri romana). Sarajevske sveske.  Sarajevo–Ljubljana, 2010. 29–40. 
– Prazni prostori sećanja: narativni identitet i memoarska istina. Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu,  XXXVI-2. Novi Sad, 2011.
 Az identitásterek felbomlásának elbeszélése. A kisebbségiség mint létesülés. Tanulmányok, 2011. Str. 12–21.
--Stanovnik grada, kao čitalac romana. Gradina, 2011. 42–43. 145–150.
--Archívumtextúrák   Narratív híradás az eltűnésről. Vár Ucca Műhely, Veszprém,  2011/31, 32–35.
–Klasici i savremenici u uzajamnom osvetljenju. Predgovor izboru iz savremene mađarske književnosti. Beogradski književni časopis, 2012/septembar, VIII. 68. 50–55.
–„Másokról” szóló önéletrajzok. Az autobiografikus műfajok szerb változatairól. Filológiai Közlöny.   Az életrajzi narratíva a kortárs délszláv prózában. 2012/2. 150–159. 
–Az olvasás intoleranciájának kiprovokálása (Tudásjelentések és ideologikus  perspektívák Déry Tibor Felelet című regényében), Hungarológiai Közlemények, 2012/1. 161–169.
--A  Bodor-féle határozatlansági  viszonylatokról. (Bodor Ádám:  Verhovina madarai).  Hungarológiai Közlemények, 2012/2. 1–9.

 Priređene knjige, pogovori
–Jugoszláv Enciklopédia. I. A – Boc. Zagreb, 1985. 700.str. Urednik. mađ. izdanja/Faragó Kornélia
–Jugoszláv Enciklopédia II. Bod – Crn. Zagreb. 1988. 792. str. Urednik mađ. izdanja/Faragó Kornélia
– Kapun kívül. Erdélyi, felvidéki, vajdasági magyar írók antológiája. Priredili/ Faragó Kornélia, Grendel Lajos, Kántor Lajos, Szabó István. Kriterion – Pelikán. Kolozsvár. 1993.
–Előadások a magyartanárok továbbképzési programjából. Tanulmányok. Különszám. Priredila/Faragó Kornélia. Újvidék, 2000.
–Juhász Erzsébet: Határregény. Priredila i pogovor/ Faragó Kornélia: Közép-európai határjáték. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2001.
–Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának. Pogovor/ Faragó Kornélia: A kimondatlan és a kimodhatatlan. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd. 2005. 265–269.
– Rituális labdajátékok. Híd-antológia. Priredila/ Faragó Kornélia. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2010. Str. 210.
– E-szerelem. Fiatal műfordítók antológiája. Priredila/ Faragó Kornélia. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2012. Str. 388.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu