Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Hungarologija >
Eva Toldi

Kontakt
◦ Kabinet: 258
◦ e-mail: eva.toldi@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 485-3878, 458-673

Akademska karijera
◦ Diploma Filozofskog fakulteta, Novi Sad (Mađarski jezik i kjniževnost), 1984.
◦ Magistarska diploma, Novi Sad.
Naslov rada: Herceg János munkássága (Stvaralaštvo Janoša Hercega), 1991.
◦ Doktorat iz književnih nauka, Novi Sad.
Naslov teze: A történelmi regény alakváltozatai a kilencvenes évek magyar prózájában (Koncepcija istorijskog romana u mađarskoj književnosti devedesetih godina), 2007.

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Istorija mađarske književnosti u Vojvodini
◦ Savremena mađarska književnost i savremena mađarska književnost u Vojvodini
◦ Savremeni istorijski roman
◦ Pojave multikulturalnosti i identiteta u književnosti

Bibliografija
Monografije
◦ „Herceg János“, Forum, Novi Sad, 1993.
◦ „Összetartozó neszek“ (studije iz oblasti mađarske književnosti i književnosti Mađara u Vojvodini), Forum, Novi Sad, 1997.
◦ „A múltreprezentáció lehetőségei“ (Reprezentacije prošosti). Forum, Novi Sad, 2008.
◦ „Egyetlen történeteink“ (Jedine naše priče – studije). Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2010.

Udžbenici
◦ Olvasási munkafüzet az általános iskolák 8. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Beograd, 2008.
◦ Olvasókönyv az általános iskolák 8. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Beograd, 2010.

Poglavlja u knjigama
◦ Halál és tisztaság = Kassák. Esszék, tanulmányok a költőről, íróról, művészről. Szávai János szerk. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 73–79.
◦ Epikus töltéssel = (Sub)cultura interrupta. Géczi János szerk.Vár Ucca Tizenhét, Veszprém, 1997. 67–70.
◦ Olvasónapló (Gion Nándorról) = „…Nálunk nélkül a jelen nem létezik”, Gáspár György szerk. Hungarofest, Budapest, 2004. 244–249.
◦ Iskustva u izradi udžbeničkih kompleta na mađarskom jeziku = Metodologija pisanja udžbenika. Pedagoški zavod Vojvodine, Novi Sad, 2005. 22–27.
◦ Identitásvesztés a történelemben = A Magyarkanizsai Írótábor antológiája. Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény, Magyarkanizsa, 2008. 166–172.
Gerard nem nézett vissza”. Antiutópia és disztópia Herceg János regényeiben = A Gerard írójáról. Újraolvasva és emlékezve a száz éve született Herceg Jánosra. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2009. 5–15.
◦ Misztikum és haláltánc. Herceg János első kötetének új kiadásához = Herceg János: Viharban. Életjel, Szabadka, 2009. 87–103.
◦ A Hajnali részegség verses olvasatai = Hajnali részegség. Fűzfa Balázs szerk. Savaria University Press, Szombathely, 2010. 244–249.
◦ A saját és idegen tapasztalatának néhány aspektusa a vajdasági magyar irodalomban = Kultúrák határán I–II. Bányai Éva szerk. RHT Kiadó, Bukarest–Sepsiszentgyörgy, 2010. 117–129.
◦ Szógyűjtők és más idegenek = Utazás a magyar nyelv körül. Csernicskó István et al. szerk. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010. 73–79.
◦ Interkulturalnost, interpersonalne i narativne strategije u savremenoj mađarskoj književnosti u Vojvodini = Susret kultura. Zbornik radova. Filozofski fakultet, Novi Sad, 2010. 1225–1230.
◦ Kocsin, bárkán, gályán. Vajdasági Kocsi-út az éjszakában = Kocsi-út az éjszakában. A tizenkét legszebb magyar vers 8. Fűzfa Balázs szerk. Savaria University Press, Szombathely, 2011. 334–343.
◦ Természetélmény és létvers a vajdasági magyar irodalomban = A közelítő tél. A tizenkét legszebb magyar vers 9. Szerk. Fűzfa Balázs. Szombathely: Savaria University Press, 2012. 213–224.
◦ Tragikus mozgástér, léttragikum = A vén cigány. A tizenkét legszebb magyar vers 10. Szerk. Fűzfa Balázs. Szombathely: Savaria University Press, 2012. 314–325.
◦ Az irodalmi dialógus mint az interkulturális narráció alakzata = Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi. Zbornik radova. Filozofski fakultet, Novi Sad, 2012. 297–305.
◦ Depictions of the Sense of Belonging and Not Belonging in Hungarian Textbooks in Serbia  = Current Issues in Theory and Practice of Education. Edited by János Tibor Karlovitz. Association of Educational Sciences, Budapest, 2012. 123–136.

Studije i ogledi (izbor)
◦  „Pontos történetek” (Mészöly Miklós: Nyomozás). Új Symposion, 1981/192. 125–126.
◦ Idő- és történettudat (Mészöly Miklósról). Híd, 1986/4. 583–586.
◦ Versszervező elemek Pilinszky János költészetében. Tanulmányok. 1987. 73–86.
◦ Török Ádám napja (Gion Nándor: Ez a nap a miénk). Alföld, Debrecen, 1998/3. 96–100.
◦ Az író utcája (Gion Nándor: Jéghegyen, szalmakalapban). Forrás, Kecskemét, l998/11. 34–38.
◦ Das braune X. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1999. 08. 2. 42.
◦ Időn és téren túl (Sándor Ivánról). Alföld, 1999/5. 106–109.
◦ Eine geschichte der inneren Emigration. Die Rheinpfalz, 2000. 10. 16.
◦ „mi meghalni mindnyájan / úgyis téves csatatéren” (Domonkos István). Forrás, 2000/7–8. 6–8.
◦ A juhász és a leány (Vuk Stefanović Karadžič népi románcának fordításairól). Híd, 1987/5. 641–644.
◦ Korai bánat (Danilo Kiš). Híd, 1989/11. 1322–1324.
◦ A polgár nézőpontja (Szenteleky Kornélról). Híd, 1999/7–8. 526–528.
◦ Legendák kora (Dalos Györgyről). Híd, 1999/11. 815–819.
◦ Regényvilág és parabola (Herceg János Ég és föld című regényéről). Hungarológiai Közlemények. 2000/2. 17–26.
◦ Vers és világ (Tolnai Ottó: Vidéki Orfeusz). Hungarológiai Közlemények. 2001/4. 70–77.
◦ Románc, tragédia, szatíra, komédia. Emlékezés és felejtés a Vajdaságban. Árgus, 2003/1.
◦ Kultikus szemlélet és nyelvhasználat a vajdasági magyar tankönyvekben. Hungarológiai Közlemények. 2004/1. 116–123.
◦ Mi történt? Adat József Attila szerb nyelvű recepciójához. Hungarológiai Közlemények. 2005/3. 33–43.
◦ A rúkmadár fényessége (Láng Zsoltról). Hungarológiai Közlemények. 2006/4. 70–77.
◦ A múltreprezentáció lehetőségei (A kortárs történelmi regényről). Híd, 2007/8. 52–63.
◦  Történeti és poétikai reflexiók metszéspontján. Hungarológiai Közlemények, 2008/1. 95–106.
◦ A helyszín poétikája. Test- és tájleírás. Hungarológiai Közlemények. 2008/3. 80–86.
◦ Idegenség vagy otthonosság? (Az Optimisták személyiségfeltáró nézőpontjai) Híd, 2008/9. 61–72.
◦Sinkó Ervin életművének időszerűsége. Medialitás és metatörténelem, önreprezentáció és női identitásformációk. Tanulmányok. 2008/41. 5–14.
◦ „Ha összeomlik, gyom virít alóla.” Természetszemlélet Juhász Erzsébet prózájában. Hungarológiai Közlemények, 2009/2. 88–96.
◦ A káosz riadalma (Vasagyi Mária: Pokolkerék). Híd, 2009/8. 63–70.
◦ Sopstveno i strano u savremenoj madjarskoj književnosti u Vojvodini. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2009. XXXIV–1. 299–308.
◦ Az idegenség alakzatai (Juhász Erzsébet prózájáról). Hungarológiai Közlemények, 2009/4. 84–92.
◦ Az otthonosság és idegenség alakzatai rendszerváltozás idején a vajdasági magyar irodalomban. Kortárs, 2009/6. 96–109.
◦ Párbeszéd, átköltés, kultusz (Fenyvesi Ottó: Halott vajdaságiakat olvasva). Bárka, 2010/1. 89–92.
◦ Az egyetlen történet labirintusában (Balázs Attila: Kinek Észak, kinek Dél). Forrás, 2010/6. 91–104.
◦ Toldi Éva: Újvidék-narratívák. Hungarológiai Közlemények, 201/3. 90–99.
◦ Toldi Éva: Érzelembeszéd. Demény Péter Visszaforgatás című regényének intimitásaspektusa. Hungarológiai Közlemények. 2011/2. 60–70.
◦ Mai héroszok (Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet). Partitúra, 2011/1. 85–94.
◦ Metafore postkolonijalizma u mađarskoj književnosti u Vojvodini. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, XXXVI. 2011. 227–235.
◦ Erfahrungen über das Fremde. Theorie und Praxis von Pädagogik. Proceedings of the Association of Educational Sciences. Budapest, Hersg.: Gabriella Bikics, János Tibor Karlovitz ua., Erziehungswisseschaftliches Verein, 2011/2. 19–28.
◦ Vendégmunkások kávézója (Melinda Nadj Abonji: Tauben fliegen auf). Új Könyvpiac, 2011/7.
◦ Hovatartozás-tudat, nyelvváltás, poétikai tapasztalat (Agota Kristof, Terézia Mora, Melinda Nadj Abonji). Korunk, 2011/11. 86–91.
◦ Toldi Éva: Intertextualitás és történelmi tapasztalat (Egy vajdasági indiánregény tanulságai). Novi Sad : Hungarológiai Közlemények. 2012/1. 150–160.
◦ Toldi Éva: „Mulatni kell” (Böndör Pál költészete és a lírai hagyomány). Novi Sad : Hungarológiai Közlemények. 2012/2. 44–55.
◦ Toldi Éva: Az elfogadástól a szubverzióig (Nőirodalom, női szerepek, interkulturális jelenségek a vajdasági magyar irodalomban). Novi Sad : Hungarológiai Közlemények, 2012/3. 13–25.
◦ Tragikus tér, léttragikum (Vörösmarty Mihály: A vén cigány). Irodalomismeret, 2012/2. 60–66.
◦ A lényegi magány (Fenyvesi Ottó: Némely részletek. Életünk, 2012/2–3. 85–89.
◦ Toldi Éva: A koordináták elvesztésének poétikája. Híd, 2012/9. 88–93.
◦ Disszonancia nélkül (Endre Adi: Okovi strpljenja – Ady Endre: A türelem bilincsei). Tiszatáj, 2012/12. 134–136.
◦ My i tak umrzeć wszyscy na cudzym polu bitwy. Literatura na świecie, Kraków, 2012/11–12. 308–313.

Nagrade i priznanja
1991 – Književna nagrada „Ervin Šinko”, Novi Sad
1995 – Stipendija „Móricz Zsigmond”, Budimpešta
1998 – Književna nagrada „Janoš Herceg”, Sombor
◦ 2000 – Herrenhaus Edenkoben (stvaralački boravak), Nemačka
◦ 2012 – Stipendija NKA, Budimpešta

Članstvo u strukovnim udruženjima, uređivačkih odborima
◦ Član, potom počasni član, Udruženja mladih pisaca „József Attila Kör“, Budimpešta
◦ Član Urdruženja mađarskih pisaca, Budimpešta
◦ Član Javnog tela Mađarske akademije nauka (a Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztesülete), Budimpešta
◦ Član Međunarodne asocijacije hungarologa ((International Assiociation of Hungarian Studies), Budimpešta
◦ Član uređivačkog odbora Časopisa za književnost, umetnost i društvena pitanja „Híd“ (M53), Novi Sad
◦ Član uređivačkog odbora naučnog časopisa Filozofskog fakulteta „Zbornik za jezike i književnosti“ (M52), Novi Sad
◦ Glavni urednik naučnog časopisa Odseka za hungarologiju „Hungarológiai Közlemények“

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu