Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Filozofija >
Dragan Prole

Šef Odseka za filozofiju

Kontakt
◦ Kabinet: 105
◦ e-mail: proledragan@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021 4853860

Diplome:
- Diploma Filozofskog fakulteta, odbranjena 25. VI 1997 na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, 1997. “Učenje o nauci od apsolutnog Ja do apsolutnog znanja”.
- Magistarska diploma, odbranjena 8. X 2001 na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu naslov teze “Huserlova fenomenološka ontologija kao transcendentalna filozofija”.
- Doktorska diploma, odbranjena 1. VI 2006. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu naslov teze “Pojam povesti u Hajdegerovoj i Hegelovoj filozofiji”.

Oblasti interesovanja i istraživanja:
Ontologija
Filozofija povesti i istorija filozofije
Fenomenologija
Ksenologija
Prevođenje
Estetika
Teorija medija

Profesionalno iskustvo i napredovanje u karijeri:
◦ Asistent pripravnik na Katedri za filozofiju, nastavni predmet Ontologija 1998-2002
◦ Asistent na Odseku za filozofiju, nastavni predmeti Ontologija i Filozofska metodologija 2002-2006
◦ Docent na Odseku za filozofiju, nastavni predmeti Ontologija i Filozofska antropologija 2006-2011
◦ Vanredni profesor na Odseku za filozofiju 2011, nastavni predmeti Ontologija I i II, Filozofska antropologija, Filozofija istorije, (obavezni predmeti) Filozofija istorije filozofije (izborni predmet).
 Redovni profesor na Odseku za filozofiju 2016-

Specijalizacije, stipendije, nagrade, studijski boravci u inostranstvu:
Stipendista Fonda za nadarene studente Univerziteta u Novom Sadu 1994-1996
Stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije 1997
Stipendista Filozofske letnje škole “Felix Romuliana” u organizaciji Srpskog filozofskog društva u Zaječaru 1995-1996
Studijski boravak na Humbolt Univezitetu u Berlinu juni 2002
Stdijski boravak u Vajmaru avgust 2003
Studijski boravak u Vajmaru avgust 2004
Studijski boravak u Luvenu (Huserlov arhiv, Institut za filozofiju) oktobar-decembar 2005
Studijski boravak na Karl Francens univerzitetu u Gracu novembar 2006
Studijski boravak na Karl Rupreht univerzitetu u Hajdelbergu oktobar 2009
Studijski boravak na Institutu za nauke o čoveku (IWM) Beč april-jun 2010

Nagrada “Nikola Milošević” za najbolju knjigu u 2011. iz oblasti filozofije, teorije umetnosti i teorije književnosti, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za knjigu Humanost stranog čoveka.
Nagrada “Stevan Pešić” za najbolju knjigu u 2013. za knjigu Unutrašnje inostranstvo. Filozofska refleksija romantizma
Nagrada Društva književnika Vojvodine za knjigu godine 2013. za knjigu Unutrašnje inostranstvo. Filozofska refleksija romantizma
Nagrada “Sreten Marić” za najbolju esejističku knjigu iz oblasti književnosti i filozofije za 2015-2016. za Pojave odsutnog. Prilog savremenoj estetici

Učešće na naučnim skupovima (izbor):
- “Nature and History” on  Tuesday, Juny 24 th 2002 in the framework of the Ohrid Summer School in Philosophy entitled: Critical Debates in Contemporary Philosophy: "Historicism and Difference versus Universalism”
-"Weimarer Brief zur Beförderung der Humanität" am Freitag, 5. September 2003. im Rahmen des Seminars "Der wahre Geist der Humanität" (der von 24. VIII bis 7. IX 2003. in Weimar stattgefunden wurde)
- „Osnovi fenomenologije stranog“ Predavanje u Domu omladine u Beogradu u okviru ciklusa „Mladi filozofi – nove ideje“, 7. X 2004
- Kantovo povesnofilozofsko sučeljavanje sa Herderom, na konferenciji „Kant danas“ u Sarajevu 16. X 2004.
- Filozofija u klještima politike i ideologije, referat sa skupa: Politika i filozofija. Moderni raskol, značenja i posledice 23. 04. 2003 u: Filozofija i društvo XXIV, Beograd 2004 (str. 280-290)
- "Refleksije o ideji univerzalnosti nakon Huserlovih Bečkih predavanja", referat sa IV međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma Susret kultura u Novom Sadu 02. XII 2004.
- Može li budućnost rukovoditi sadašnjost? Filozofski putevi u prošlost i njihovi ambivalentni praktički ishodi referat sa konferencije: Sadašnjost prošlosti, Beograd 2.06.2005. u: Habitus, Novi Sad, 11-12 2005, (str. 101-112)
- Ambivalenz der Europäisierung, referat sa konferencije Europa (er)finden, Oßmannstedt/Weimar, 19-23. 2006.
- Buberov dijaloški iskorak iz ontologije usamljenosti, referat sa konferencije Srpskog filozofskog društva Dijalog, Sremski Karlovci 17. IX 2006.
- Europäische Responsivität: Verschränkung der Gedächtnisse und Werte, na konferenciji Austrijske Akademije nauka u Beču, Was is europäisch? 12. XI 2006.
- Evropa manjina - s one strane metodskog nacionalizma, referat sa konferencije Evropa i manjine, Novi Sad 16. XII 2006.
- Marks: Kritika u otuđenoj povesti, na konferenciji Marks danas, Banja Luka, Bosna i  Hercegovina 03.05. 2007
- Avram i Odisej. Jedan filozofski susret, na konferenciji „Susret kultura“, Filozofski fakultet, Novi Sad 04.12. 2009.
- Književnost kao medijum iskustva stranosti, plenarno izlaganje na simpozijumu Stranost i likovi stranaca u savremenoj srpskoj prozi, održanom u Trsteniku 16-17. 11. 2010.
- Erinnerung als Bedrohung. Zum Türkengedächtnis in Serbien, na konferenciji Еrinnern & Еrinnert Werden. Das Тürkengedächtnis und seine Funktion in Zentral- und Osteuropa, u organizaciji Austrijske Akademije nauka i Pedagoškog univerziteta, Krakov 19. 09. 2011.
- FrühetheologischeKehrederPhänomenologie, na konferenciji Beyond Myth and Enlightenment. Phenomenological Reconsiderations of Religion, u organizaciji IWM Insituta, i Instituta za filozofiju, Univerziteta u Beču, 12. 09. 2012.
- Romanticized Enlightenment. Reflexions on Serbian and European Romanticism, Seminar Uppsala University 05. 05. 2104.
- Between Ideology and Social Emancipation. Ups and Downs of Phenomenology in Serbia, na konferenciji: History of Phenomenology in Eastern Europe, u organizaciji IWM Insituta u Beču, 22. 05. 2014.
- Alienated masses, alienated practice. Inherent Ethics of Contemporary Media Theories, Department of Philosophy, Capodistrian National University, Athens, 02. 06. 2017.
- Goddess of Justice is Goddess of Hunt. Kafka and the Concept of Law, Udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju, Pravni fakultet, Univerzitet u Ljubljani, 20. 11. 2017.

Članstvo u strukovnim udruženjima:
Saradnik Odeljenja za društvene nauke Matice srpske
Član Izvršnog odbora Srpskog filozofskog društva 2006-2013
Član Društva književnika Vojvodine 2012-

Poznavanje stranih jezika:
Srpski: maternji;
Engleski: Čita, Govori, Piše
Nemački: Čita, Govori, Piše
Francuski: Čita, Piše
Italijanski:  Čita, Piše

Bibliografija:
Monografije, udžbenici

1) Huserlova fenomenološka ontologija, Filozofski fakultet Novi Sad, 2002. (192 str.).
2) Um i povest. Hajdeger i Hegel, Filozofski fakultet Novi Sad 2007. (424 str.).
3) Stranost bića. Prilozi fenomenološkoj ontologiji, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci/Novi Sad 2010. (312 str.).
4) Humanost stranog čoveka, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci/Novi Sad 2011. (363 str.)
5) Unutrašnje inostranstvo. Filozofska refleksija romantizma, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci/Novi Sad 2013. (459 str.).
6) Tradicija nastave filozofije, Srpsko filozofsko društvo, Beograd 2014. (197 str.)
7) Pojave odsutnog. Prilozi savremenoj estetici, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci/Novi Sad 2016. (243 str.).

Priređene knjige
1) Aporije Multikulturalizma, (prir. D. Prole/A. Lošonc) Mediterran Publishing, Novi Sad, 2012, (str. 133.)
2) Gordost, (prir. D. Prole/A. Lošonc) Adresa, Novi Sad, 2014. (str. 222.)
3) Pohlepa (prir. D. Prole/A. Lošonc) Adresa, Novi Sad, 2015. (str. 255.)
4) Lenjost, (prir. D. Prole/A. Lošonc) Adresa, Novi Sad, 2016. (str. 207.)
5) Niče i kultura resantimana, (prir. D. Prole) Adresa, Novi Sad, 2017. (str. 230.)

Studije i ogledi, poglavlja u knjigama:
a) U toku osnovnih studija:
1) Antropološko vreme. Smrt, dekadencija, briga, puni život, TO JEST, Novi Sad, 1995. (str. 19-26.)
b) U toku specijalističkih, odnosno magistarskih studija i posle njih
2) Prvobitni nacrt Fihteovog filozofskog sistema, Godišnjak filozofskog Fakulteta u Novom Sadu, 1998. (str. 217-227.)
3) Kjerkegorov pojam egzistencije, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 1999. (str. 255-262.)
4) Pojam iskustva kod Kanta i Huserla, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2000. (str. 405-419.)
5) Povesni bilans Evrope – Sloterdajkova dijagnoza i terapija, Letopis Matice srpske, januar 2001. (str. 87-97.)
6) Životni svet i intersubjektivnost, Letopis Matice srpske, decembar 2001. (str. 869-885.)
7) Izazovi kulturno političkih refleksija, Habitus, Novi Sad, 2002. (str. 127-137.)
8) Evropa, ustav i manjine, Informator o manjinskim zajednicama u Vojvodini, Novi Sad, Novembar/Decembar 2003.
9) Filozofska iskušavanja stranog, Letopis Matice srpske, Novi Sad, Mart 2004.
(str. 335-351.)
10) Problem fenomenološke povijesti filozofije, Filozofska istraživanja 92, Zagreb 2004 (str. 225-243.)
11) Filozofija u klještima politike i ideologije, Filozofija i društvo XXIV, Beograd 2004 (str. 280-290.)
12) Metakritika ili parodija? Aktuelnost Herderove kritike Kanta, Arhe, Novi Sad (str. 177-194.)
13) Iskustva u upravljanju lokalnim zajednicama u Srednjoj i Istočnoj Evropi, objavljeno u: Evropska pravna akta, ali: Šta je praksa? (materijal savetovanja), Totovo Selo, 2004, (str. 27-34.)
14) A helyi közösségek kormányzásának tapasztalatai Közép- és Kelet-Európában, Európai jogszabályok, de: Mi a gyakorlat? (a tanácskozás anyaga), Tóthfalu 2004 (str. 27-34.)
15) Pojam tradicije kod Kanta i Herdera, Arhe 02, Novi Sad (str. 197-215.)
16) Povesne pretpostavke filozofije povesti, Letopis matice srpske, Novi Sad oktobar 2005 (str. 721-731.)
17) Strano u antici, Zlatna greda, Novi Sad, V 48 2005, (str. 45-49.)
18) Može li metafizika napredovati? Arhe 03 Novi Sad 2005, (str. 260-264.)
19) Filozofski evrocentrizam kao prepreka međukulturalnim susretima, Arhe 04 Novi Sad 2005, (str. 207-217.)
20) Responzivnost: fenomenološki odgovor na savremenost, Arhe 04 Novi Sad 2005, (str. 285-288.)
21) Izazov stranog u responzivnoj fenomenologiji, pogovor knjizi Topografija stranog, Novi Sad 2005 (str. 247-265.)
22) Povesna geneza „Bivstvovanja i vremena“ u horizontu protivnacrta Huserlove fenomenologije, u: Arche Novi Sad 02/2005 (str. 51-79.)
23) Može li budućnost rukovoditi sadašnjost? Filozofski putevi u prošlost i njihova praktička ambivalentnost, Habitus Novi Sad, VI 11-12, 2005 (str. 101-112.)
24) Refleksije o ideji univerzalnosti nakon Huserlovih „Bečkih predavanja“, u: Susret kultura Novi Sad, 2005. (str. 211-221.)
25) Ambivalenz der Europäisierung, in: Europa (er)finden – Kulturelle Identitäten in Europa, Hrsg. A. Barth/K. Schnelle/J. Ulbricht, Erfurt 2006 (str. 121-130.)
26) Povesni status Hegelove filozofije unutar Hajdegerovog nacrta destrukcije, Filozofska istraživanja 101, 1/2006 Zagreb, (str.115-133.)
27) Ka horizontu svakidašnjice, pogovor knjizi „Evropska kultura hrane“ Gunter Hirschfelder, Novi Sad 2006 (str. 311-325.)
28) Povesnost: Hajdegerovo odbacivanje svetske povesti, u: Zbornik Matice srpske za društvene nauke 120, Novi Sad 2006 (str. 147-173.)
29) Hajdegerov obrat u mišljenju povesti, u: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu XXXI 2006 (str. 489-515.)
30) Evropa manjina: s one strane metodskog nacionalizma, Habitus Novi Sad VII, 13 2006, (str. 137-151.)
31) „Bivstvovanje i vreme“ na stranputicama povesnosti, Zlatna greda, 63-64, Novi Sad 2007, (str. 17-23.)
32) Hajdegerova teza o kontinuitetu ontologije, Filozofski godišnjak, IV, 4 Banja Luka 2007 (str. 169-197.)
33) Potuđeni logos? (Ne)mogućnost fenomenologije stranog, Treći program Beograd 133-134/2007 (str. 65-90.)
34) Europäische Responsivität: Verschränkung der Gedächtnisse und Werte, Europa – geeint durch Werte? Die europäische Wertedebatte auf dem Prüfstand der Geschichte, (Hrsg. J. Feichtinger/M. Csáky) Bielefeld 2007. (стр. 75-89.)
35) Hajdegerovi egzistencijali povesnosti: izvornost ili konstrukcija? u: Filozofija i društvo, Beograd 2007(str. 49-89.)
36) Dijalogika i ontologija. Usamljenost i uzajamnost kod Martina Bubera, Arche Novi Sad 2007 (str. 197-215.)
37) Hegel 1807: Der phänomenologische Abschied von der Universalgeschichte, u: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXII (str. 65-80.)
38) Tajne stranog. Politike zavičajnog uma, u: Politike tajne. Tajna, tajna služba, služba državne bezbednosti, Beograd 2007, ur. P. Bojanoć (str. 55-81.)
39) Razumeti vreme iz vremena? Uloga „marburškog“ pojma vremena u Hajdegerovom sučeljavanju sa Hegelom, u: Zbornik Matice srpske za društvene nauke 123, Novi Sad, (str. 51-71.)
40) Marks: Kritika stranog u otuđenoj povesti, u: Marksovo nasljeđe, Banja Luka 2008 (str. 88-114.)
41) Nezaobilaznost etnologije za duhovne nauke, u: Žilt Lazar, Značaj primitivne magije, Novi Sad 2008 (str. 201-211.)
42) Etika obnavljanja i „primitivnost“ stranog, Ukrštanja fenomenologije i etnologije, u: Dijalog, Sarajevo 2/2008 (str. 27-49.)
43) Bivstvovanje kao strano. Hajdegerov misaoni put s onu stranu hermeneutike i ontologije, u: Arhe 9/2008, (str. 21-41.)
44) Asimetrična subjekivnost. Stranost drugog kod Levinasa, u: Theoria Beograd 4/2008, (стр. 27-42.)
45) Filozofska problemska svest u Izveštajima o Srpskoj velikoj gimnaziji u Novom Sadu (1867-1918), u: Arhe 10/2008, (str. 155-170.)
46) Мedijska konstrukcija stranog, u: Arhe 11/2009, (str. 151-169.)
47) Šelingova ontologija prirodnog bića, u: J. V. F. Šeling, Prvi nacrt sistema filozofije prirode, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci/Novi Sad 2009. (str. 381-408.)
48) Logika i samostalnost filozofskog mišljenja, u: Tradicija nastave filozofije II, Novi Sad 2009 (str. 37-49.)
49) Valdenfels i anonimnost ontologije, Filozofski godišnjak, Banja Luka 6/2009, (str. 13-38.)
50) Оntologija i objava, u: Treći program 139-140/2009, Beograd, (str. 362-381.)
51) Umetničko delo kao politički medijum, Zlatna greda 97/2009, Novi Sad, (str. 38-44.)
52) Izazovi savremene umetnosti između arhiva i medija, u: Polja 455/2009, Novi Sad (str. 81-95.)
53) Jezik kao propedeutika povesti. Herder i gimnazije u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu, u: Tradicija nastave filozofije III, Novi Sad 2009, (str. 35-47.)
54) Strano kao pokretač filozofiranja, u: Bernhard Valdenfels, Osnovni motivi fenomenologije stranog, Sremski Karlovci/Novi Sad 2010, (str. 145-162.)
55) Estetikom protiv mode, u: Poezika i estetika Laze Kostića, Novi Sad 2010, ur. J. Zivlak, (str. 28-47.)
56) Estetika među romantikom i dijalektikom. „Osnova lepote“ Laze Kostića kao predložak za gimnazijski program, u: Tradicija nastave filozofije IV, Novi Sad 2010, (str. 37-54.)
57) Ontologija kao ciklično mišljenje. Levinas i Platon, u: Arhe 13/2010, (str. 33-48.)
58) Filozofija povesti kao jeres savremenosti, u: Arhe 14/2010, (str. 49-73.)
59) Moć književnosti u postliterarno doba, u: Zlatna greda 107/2010, Novi Sad, (str. 18-25.)
60) Levinasova fenomenologija i teološki obrat, u: Theoria 53, Beograd 2010, (str. 34-49.)
61) Tertium datur – Sloterdajk i filozofija medija, u: Zbornik Matice srpske za društvene nauke 133 Novi Sad 2010, (str. 7-19.)
62) Philosophy of Integral Human, u: (Re)Connecting Through Diversity: Canadian Pespectives, Belgrade 2011, ed. J. Novaković/S. Pajović/V. Gvozden (str. 75-87.)
63) Sloterdajkov Homo Europaeus. Mobilizacija, maksimalizacija, antropotehnika, Filozofski godišnjak Banja Luka IX/2011, (str. 69-90.).
64)  Nužnost duhovnog jedinstva Evrope. Filozofsko-istorijske refleksije Svetislava Banice, u: Tradicija nastave filozofije V, Novi Sad 2011, (str. 43-60.)
65) Blanšoova estetika bivstvovanja mimo sveta, u: Treći Program 149/2011, Beograd (str. 101-121.)
66) Poezija kao međusvet, u: Književnost LXVI, Prosveta Beograd 2011 (str. 54-61.)
67) Fenomenologija proširenog uma, u: Ugo Vlaisavljević, Fenomenološki put u dekonstrukciju, Mediterran Novi Sad 2011 (str. 9-23.)
68) Književnost kao medijum iskustva stranosti, u: Savremena srpska proza 23, Trstenik 2011, (str. 63-82.)
69) Kantovo doba kritike i paranoja postkritičkog doba, u: Zlatna greda 107/2010, Novi Sad (str. 18-25.)
70) Povesno postajanje čovekom, u: Johan Gotfrid Herder, Ideje za filozofiju povesti čovečanstva, Novi Sad 2012, (str. 319-338.)
71) Od estetizujućeg ka estetizovanom. Romantičarska upotreba povesti, Zlatna greda, novembar/decembar, 2012, Novi Sad, (str. 5-13.)
72) Fenomenologija kao filozofija transcendencije, Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo, Vol. 32, br. 126, (str. 279-295.)
73) Fenomenologija i kriza, u: Kriza i perspektiva znanja i nauke, ur. B. Dimitrijević, Filozofski fakultet u Nišu, Niš, (str. 67-81.)
74) Estetika preobražaja i glad za slobodom, u: Đura Jakšić. Zbornik radova, Društvo književnika Vojvodine, Novi Sad, 2012, ur. J. Zivlak, (str. 11-31.)
75) Huserlov pojam prve filozofije, u: Edmund Huserl, Prva filozofija. Kritička povest ideja, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, prev. Dragan Prole, Novi Sad, 2012, (str. 5-45.)
76) Život i smrt multikulturalizma u nesporazumu s politikom priznanja,u: Aporije multikulturalizma, Mediterran, Novi Sad 2012, priredili Alpar Lošonc/Dragan Prole, (str. 91-106)
77) RosenzweigandLevinasonRevelationoftheForeign, Philotheos, 12, Beograd, (str. 133-142.)
78) Dekart i Lorhard. Konstitucija novovekovne ontologije, Arche № 17/2012 Novi Sad (str. 1-21.)
79) Javnost kao konstituens umetnosti, u: Jovan Jovanović Zmaj, ur. J. Zivlak, Novi Sad 2012, (str. 11-40)
80) Filozofija života i “Nova kultura”. Neoromantizam Vladimira Vujića, u: Arhe. Tradicija nastave filozofije 2012, (str. 35-55.)
81) Filozofska putovanja, Tema: putovanja, Bibliotheca Dositeana, Libellus III, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, 2013, ur. N. Grdinić, str. 11-20.
82) Erinnerung als Bedrohung. Zum ‘Türkengedächtnis’ in Serbien, in: Geschichtspolitik und „Türkenbelagerung“, Hg. J. Feichtinger/J. Heiss, Mandelbaum/Wien 2013. (str. 318-338.)
83) Rethinking Taylor’s Concept of Recognition. Multiculturalism as a consequence of the Culture of Authencity, in: Modern Canada: Prejudices, Stereotypes, Authencity, Belgrade 2013. ed. J. Novaković/V. Gvozden. (str. 32-44).
84) Romantičarska neposrednost,Theoria Beograd 56/2013. (str. 95-117.).
85) Istraživanje kao podrška nastavi filozofije. Prva decenija časopisa Arhe, Filozofija i društvo XXIV, Beograd 2013, (str. 16-23.).
86) Herderova denaturalizacija putovanja, Putopis Beograd 2/2013, (str. 121-136.).
87) Digitalna javnost i nova društvenost, Letopis Matice srpske, Novi Sad 5/2013, (str. 639-657.)
88) Filozofska propedeutika i problem depersonalizacije. Iz rukopisne zaostavštine Milana Ševića, Tradicija nastave filozofije VIII/2013. (str. 25-40.)
89) Branko Radičević i Augijeve štale, Branko Radičević. Zbornik radova, Društvo književnika Vojvodine, Novi Sad, 2013, (str. 11-50.).
90) Između usamljenosti i zajednice. Kafkina umetnost otpora, Zlatna greda, 143/2013, Novi Sad (str. 22-30).
91) Entzweiung Fihteovog pojma bivstvovanja, Fihteov idealizam slobode, prir. D. Basta, Dosije studio, Beograd 2014, (str. 167-186.)
92) Kafkin stid: metamorfoze stida od Kanta do Kafke, Zlatna greda, 147/148, Novi Sad 2014, (str. 4-9.)
93) Avangarde i režimi vremena, Zlatna greda 155-156, Novi Sad, 2014, (str. 26-31.)
94) Skandal poezije, u: Jovan Zivlak, Izabrane i nove pesme (1979-2014), Adresa, Novi Sad, 2014, (str. 199-207.)
95) Pojam meditacije kod Descartesa i Leibniza, Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2014, br. 133-134, (str. 163-179.)
96) Metamorfoze gordosti: od Aristotelovog samoodnosa do Kafkinog stida, u: Gordost, Adresa, Novi Sad, 2014, prir. D. Prole/A. Lošonc, (str. 5-72.)
97) Ideal izvrsnosti i ideja filozofskog fakulteta, Letopis Matice srpske 493/5, Novi Sad, 2014 (str. 609-627.)
98) Susret i sukob s naukom, u: Tribina biblioteke SANU, Beograd, 2015, (str. 146-152.)
99) Institucionalizovana pohlepa. Moć grupe i nemoć zajednice, u: Pohlepa, Adresa, Novi Sad, 2015, prir. D. Prole/A. Lošonc, (str. 69-118.)
100) Ko ima pravo da igra? Ometenost i estetika egzistencije, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2015, Filozofski fakultet XL II (str. 223-236.)
101) Albert Camus und die ethische Epoché, Synthesis Philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2014, br. 57, (str. 143-158.)
102) Kant i romantičarska ontologija, Filozofija i društvo, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, XXVI/1, 2015, (str. 47- 68.)
103) Andrićevo sunce, u: Ivo Andrić, Sunce, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci/Novi Sad 2016. (str. 5-10.)
104) Strah od stranca, politika, tradicija, u: Međunarodna filozofska škola Felix Romuliana. Zbornik izlaganja 2007-2015, (str. 149-163.)
105) Fenomenološka polemika s klasičnim, u: Međunarodna filozofska škola Felix Romuliana. Zbornik izlaganja 2007-2015,(str. 521-548.)
106) Janusova lica lenjosti, u: Lenjost, (prir. D. Prole/A. Lošonc) Adresa, Novi Sad, 2016. (str. 137-199.)
107) Politika razlika. Od Platonove pećine do globalne mreže, u: Politika, identitet, tradicija, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovića 2016, ur. A. Petrović/M. Knežević (str. 361-381.)
108) Lajbnicova ontologija pomirenja, u: Arhe, 23/2015, Novi Sad 2015. (str. 9-35.)
109) Pomirenje nauke i života. Filozofska propedeutika i međuratni prosvetni program. Iz rukopisne zaostavštine Svetislava Banice, u: Arhe, 24/2015, Novi Sad 2015. (str. 105-120.)
110) Zajednica mrtvih, u: Dušan Vasiljev. Pesnik rata, DKV, Novi Sad 2015, ur. J. Zivlak (str. 9-24.)
111) Politika, ideologija i ekonomija razlika, u: Razlike, Akademija umetnosti, Novi Sad 2016, ur. G. Despotovski (str. 7-13.)
112) Antinomije savremenosti, u: Savremeni čovek i savremeni svet, Matica srpska, Novi Sad 2015, ur. D. Stanić [et al.] (str. 97-112.)
113) Izostanak emocija i duh potrošnje, u: Umetnost u doba (ne)emocionalnosti, Bel Art/Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad 2015 (str. 50-55.)
114) Redukcija u fenomenologiji i slikarstvu, u: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2016, Filozofski fakultet XLI 2 (str. 51-61.)
115) Verešova dijaloška ontologija, u: Misaona popudbina Tome Vereša, Subotica 2016. ur. T. Žigmanov, (str. 169-186.)
116) Pasivnost i niveliranje. Huserl, Hajdeger i Hugo Bal, Filozofija i društvo XXVII/1, Beograd 2016, (str. 225-236)
117) Meditacija u erotskoj redukciji, Filozofija i društvo XXVII/4, Beograd 2016, (str. 815-818)
118) Vom Ursprung der Phänomenologie des Fremden. Eine Vorgeschichte des Begriff des Entzugs, Synthesis Philosophica, Vol. 32, Zagreb 2017, (str. 179-192.)
119) Kolektivni ethos. Fenomenologija, nove avangarde, nova antropologija, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 63, Novi Sad 2017, (str. 459-469.)
120) Hospites non sint! Iskustvo holokausta i proizvodnja radikalnog stranca, Stranac u humanističkom nasleđu, Mediterran, Novi Sad 2017, prir. D. Marinković-D. Ristić, (str. 250-272.)
121) Resantiman i demokratija. Ničeova radosna politika, Niče i kultura resantimana, Adresa, Novi Sad 2017, prir. D. Prole, (str. 80-114.)
122) Hajdegerov drugi početak i dekonstrukcija prisvajanja, Heideggerov kraj, Centar za kulturu i edukaciju “Logos”, Hrvatsko društvo “Karl Jaspers”, Tuzla⁄Zagreb 2017, ur. R. Šadić⁄B. Pešić, (str. 107-123.)
123) Avanture transcendencije. Teološke zloupotrebe Huserlovog sekularnog principa, 17. Međunarodna filozofska škola felix Romuliana, Zaječar 2017, ur. M. Petković, (str. 56-75.)
124) Egzistencijalna diferencija. Fenomenološko i avangardno sučeljavanje s banalizacijom, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, God. 42⁄2, Novi Sad 2017, (str. 71-86.)

Prevodi (knjige)
- Bernard Valdenfels: Topografija stranog (Topographie des Fremden Suhrkamp 1997.) Stylos, Novi Sad, 2005. (str. 264.)
- Gunter Hiršfelder, Evropska kultura hrane (Europäische Esskultur Eine Geschichte der Ernährung von Steinzeit bis heute, Campus 2001.) Stylos, Novi Sad 2006. (str. 324.)
- J. V. F. Šeling, Prvi nacrt sistema filozofije prirode, (Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, Darmstadt 1967.) Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci/Novi Sad 2009. (str. 410.)
- Bernhard Valdenfels, Osnovni motivi fenomenologije stranog, (Grundmotiven einer Phänomenologie des Fremden, Suhrkamp 2006.) Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci/Novi Sad 2010. (str. 164.)
- Edmund Huserl, Prva filozofija. Kritička povesti ideja (Erste Philosophie I. Kritische Ideengeschichte, Husserliana Band VII, Haag 1956.) Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 2012. (str. 409.)

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu