Početna > Fakultet > Izdavačka delatnost >
Izdavačka delatnost Odseka za srpski jezik i lingvistiku

 

Prilozi proučavanju jezika


Od 1965. godine na našem odseku izlazi međunarodno poznati lingvistički časopis Prilozi proučavanju jezika (ISSN 0555-1137) i do sada je izašlo 39 brojeva. Akademik Pavle Ivić je potpisan kao glavni urednik prvog broja časopisa.
Članovi redakcije dr Pavle Ivić, dr Rudolf Kolarič i dr Aleksandar Mladenović su o pokretanju časopisa rekli sledeće: „Prilozi proučavanju jezika“ pokreću se sa ciljem da se omogući objavljivanje radova trudbenika okupljenih oko Katedre za južnoslovenske jezike na Filozofskom fakultetu Novosadskog univerziteta. (...) Želja je pokretača ove publikacije da ona posluži nauci dvostruko: neposredno, time što će rezultate delatnosti autora učiniti pristupačnim naučnoj javnosti, i posredno, time što će podstaći autore da istraju u poslu, dajući nove priloge i napredujući ka novim kvalitetima, i što će ujedno dati podstreka i drugim pojedincima da krenu istim pravcem”.
U časopisu se publikuju naučni prvenci talentovanih studenata i mlađih saradnika.


Edicija Lingvističke sveske

U 2002. godini pokrenuta je edicija Lingvističke sveske i do sada je publikovano osam knjiga. Lingvističke sveske su pokrenute kao povremeno glasilo Katedre za srpski jezik i lingvistiku. Edicija će obuhvatati radove proistekle iz održanih kurseva na postdiplomskim studijama i naučnih projekata pokrenutih u okviru tih studija. Po svojoj tematici i načinu obrade građe namenjene su ne samo studentima postdiplomskih studija nego i široj naučnoj javnosti.

 
GRKOVIĆ-Mejdžor, Jasmina
Pitanja iz staroslovenske sintakse i leksike / Jasmina Grković-Mejdžor. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Katedra za srpski jezik i lingvistiku, 2001 (Budisava : KriMel). - 55 str. ; 23 cm. - (Lingvističke sveske ; 1)
 
SUBOTIĆ, LJILJANA
Istorijska lingvistika : fonološke promene i morfološke alternacije, mladogramatičari, strukturalizam, generativna gramatika / Ljiljana Subotić. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Katedra za srpski jezik i lingvistiku,
2002 (Budisava : Krimel). - 180 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Lingvističke sveske ; 2)
 
SEMANTIČKO-derivacioni rečnik. Sv. 1, Čovek - delovi tela /
redaktorke Darinka Gortan-Premk, Vera Vasić, Ljiljana Nedeljkov. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2003 (Budisava : Krimel). - 373 str. : tabele ; 23 cm. - (Lingvističke sveske ; 3)

PREDAVANJA iz istorije jezika / [redakcija Ljiljana Subotić, Vera Vasić, Slobodan Pavlović]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2004 (Budisava : Krimel). - 191 str. : faks. ; 23 cm. - (Lingvističke sveske ; 4)

SEMANTIČKO-derivacioni rečnik. Sv. 2, Čovek - unutrašnji organi i tkiva, psihofiziološka stanja i radnje, psihofizičke osobine, srodstvo / redaktorke Darinka Gortan-Premk, Vera Vasić, Rajna Dragićević. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2006 (Budisava :
KriMel). - 774 str. : tabele ; 23 cm. - (Lingvističke sveske / [Filozofski fakultet, Novi Sad] ; 5)

SINTAKSIČKA istraživanja : (dijahrono-sinhroni plan) / [urednici Jasmina Grković-Mejdžor, Vladislava Ružić, Slobodan Pavlović]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2007 (Budisava : Krimel). - 281 str. ; 23 cm. - (Lingvističke sveske ; 6)

METODIČKA istraživanja u nastavi srpskog jezika i književnosti / Ljiljana Petrovački. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2008 (Budisava : Krimel). - 269 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - ([Lingvističke sveske] ; 7)


GOVOR Novog Sada. Sv. 1, Fonetske osobine / urednik Žarko Bošnjaković. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2009 (Budisava : Krimel). - 348 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Lingvističke sveske ; 7)


Zbornici radova


UNAPREĐIVANjE nastave srpskog jezika i književnosti: zbornik radova / [urednik Ljiljana Petrovački]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2007 [tj.] 2008 (Novi Sad : Daniel print). - 172 str. ; 23 cm

Koautorski priručnici

METODIČKE aplikacije: planiranje, programiranje i pripremanje nastave srpskog jezika i književnosti / Ljiljana Petrovački, Gordana Štasni. – Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2008 (Novi
Sad : Daniel Print). - 360 str. : ilustr. ; 23 cm
   

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu