Početna > Fakultet > Izdavačka delatnost >
Izdavačka delatnost Odseka za pedagogiju

Odsek za pedagogiju je samostalno ili u saradnji s drugim kulturnim i izdavačkim institucijama do sada objavio brojne monografske publikacije svojih nastavnika i saradnika. Putem ove prezentacije pokušali smo da predočimo javnosti naučna dostignuća nastavnika i saradnika na Odseku za pedagogiju od 1983. godine do danas. Izdavačka delatnost Odseka za pedagogiju rezultat je bogatog naučnog i stručnog rada njegovih nastavnika i saradnika.

Od 1983. godine izdaje se Zbornik Odseka za pedagogiju. U prvim su godinama prilozi veoma raznovrsni po tematici, s obzirom na tadašnje specifičnosti u organizaciji Instituta, kojeg su sačinjavale četiri katedre (katedre za pedagogiju, psihologiju, rumunski i rusinski jezik). Potom, razdvajanjem Instituta na pojedinačne Odseke, radovi u Zborniku predstavljaju realizaciju težnji koje su inspirisale istraživače da aktuelizuju svoju misao putem članaka, rasprava i empirijskih studija u kojima su, osim raznovrsne tematike i namene, plasirali savremena gledišta o pedagoškim problemima iz perspektive više pedagoških disciplina (Školske pedagogije, Predškolske pedagogije, Andragogije, Teorije vaspitanja, Didaktike i metodika vaspitno-obrazovnog rada, Menadžmenta u obrazovanju).

Odsek za pedagogiju je decembra 2006. godine bio organizator značajnog međunarodnog interdisciplinarnog skupa Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja. Radovi sa Skupa objavljeni su u istoimenom zborniku radova. Odsek za pedagogiju je bio nosilac nekoliko značajnih projekata i opredeljenje da se njihovi rezultati objedine i publikuju, motivisano je težnjom da se sa nalazima upozna šira stručna javnost i nadom da će to biti još jedan vid verifikacije značajnih područja rada Odseka za pedagogiju.

U okviru projekta Strategija razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije (2001–2004)nastavnici i saradnici Odseka za pedagogiju bavili su se temeljnim pitanjima razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja, nastavnikom kao ključnim faktorom uspešnosti započetih reformi, kurikularnom reformom, vanškolskim i vannastavnim aktivnostima u reformisanom sistemu vaspitanja i obrazovanja, kao i evaluacijom reformi u sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije.

U okviru naučnog projekta Modeli stručnog usavršavanja nastavnika za interkulturalno vaspitanje i obrazovanje (2005–2007), koji je finansirao Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, fokus istraživača bio je usmeren na proučavanje složenih veza između globalnih promena, evropskih perspektiva razvoja i pitanja vezanih za interkulturalizam u procesu učenja i školovanja. Posebna pažnja posvećena je proučavanju inicijalnog obrazovanja i profesionalnog razvoja nastavnika u kontekstu suočavanja sa novim i drugačijim potrebama novonastalih kulturno pluralnih sredina. U tematskim zbornicima nastalim u okviru ovog projekta promišljaju se mogućnosti celoživotnog obrazovanja nastavnika usmerenog na negovanje interkulturalnog identiteta i razvoj ključnih interkulturalnih kompetencija nastavnika.

Nastavnici i saradnici Odseka za pedagogiju angažovani na projektu Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji (2006–2010), finansiranim od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, nastojali su da integrišu različite teorijske i metodološke perspektive u koherentan okvir koji reflektuje evropska načela promena i razvojne tokove obrazovnog sistema u Srbiji. Rezultati istraživanja u okviru ovog projekta publikovani su u formi šest tematskih zbornika radova.

Rezultati istraživanja sprovedenih u okviru projekta Inkluzivno obrazovanje: od pedagoške koncepcije do prakse (2011–2013), koji je delimično finansirao Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, objavljeni su u formi 3 tematska zbornika. Pomenuti zbornici radova pripremljeni su sa željom da budu od koristi istraživačima, kreatorima obrazovnih politika, rukovodiocima i stručnim saradnicima u vaspitno-obrazovnim institucijama, nastavnicima, vaspitačima i studentima, kao i sa nadom da će doprineti senzibilizaciji naučne, stručne i laičke javnosti za brojne probleme inkluzivnog obrazovanja.

Nastavnici i saradnici Odseka za pedagogiju svojim naučnoistraživačkim prilozima u okviru projekta Kvalitet obrazovnog sistema u Srbije u evropskoj perspektivi (2011–2016), finansiranim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ukazuju na različite i relevantne fenomene i probleme u domenu kvaliteta obrazovnog sistema, i time doprinose temeljnijem razumevanju ovih problema i fenomena od strane akademske i stručne javnosti.

Istraživači okupljeni oko naučnoistraživačkog projekta Pedagoški pluralizam kao osnova srategije obrazovanja (2011–2016), čiju realizaciju finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, proučavaju pluralizam postmodernih pedagoških koncepcija, stanovišta i orijentacija. U sklopu postavljene teme u objavljenim tekstovima diskutuje se o implikacijama pluralističke scene postmoderne pedagoške alternative Evrope kao novog okruženja od ključnog značaja za Srbiju. Značaj ovakvih ispitivanja ogleda se u esencijalnoj ulozi koju obrazovanje ima u pripremanju pojedinca u Srbiji za život na evropskom prostoru. 


Izdanja Odseka za pedagogiju

Monografije

 1. Milutinović, J. (2016). Socijalni i kritički konstruktivizam u obrazovanju. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet. http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2016/978-86-6065-355-2
 2. Andevski, M., Budić, S., Gajić, O. (2015). Profesionalno delovanje u učionici – put ka refleksivnom praktičaru. Vršac/Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Pavlov”/ Filozofski fakultet.
 3. Arsenijević, J., Andevski, M. (2015). Mreže medijske stvarnosti. Vršac/Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Pavlov”/ Filozofski fakultet.
 4. Klemenović, J. (2014). Spremnost za školu u inkluzivnom kontekstu. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 5. Đermanov, J., Kosanović, M. (2013). Teorije izbora i razvoja karijere. Novi Sad: Filozofski fakultet. 
 6. Oljača, M. (2013). Andragoška didaktika. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 7. Andevski, M., Vučković, Ž. (2012). Prolegomena za kritičku pedagogiju medija. Vršac/Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Pavlov”/Filozofski fakultet.
 8. Knežević-Florić, O., Ninković, S. (2012). Horizonti istraživanja u obrazovanju. Novi Sad: Filozofski fakultet. 
 9. Kostović, S., Oljača, M. (2012). Pedagog i pedagoške dimenzije menadžmenta. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 10. Gajić, O. (2011). Građansko obrazovanje za demokratiju. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 11. Arsenijević, J., Andevski, M. (2010). Menadžment obrazovanja za društvo koje uči. Novi Sad: Filozofski fakultet i Kikinda: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.
 12. Spevak, Z. (2010). Opšta istorija pedagogije II, od XVII-XIX veka. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 13. Spevak, Z. (2009). Manjinsko obrazovanje u Vojvodini, evropski standardi, sopstvena iskustv. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 14. Budić, S., Gajić, O., Segedinac, M., Miljanović, T., Španović, S. (2008). Didaktičko-metodički aspekti studentske prakse u partnerskim relacijama fakulteta i škola. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 15. Knežević-Florić, O. (2008). Pedagog u društvu znanja. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 16. Kostović, S. (2008). Pigmalion u razredu. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 17. Gajić, O. (2007). Prilog metodici vaspitno-obrazovnog rada. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 18. Spevak, Z. (2007). Opšta istorija pedagogije I. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 19. Gajić O. (2006). Didaktičko-metodički aspekti organizacije nastave u kombinovanim odeljenjim. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 20. Kamenov, E. i sar. (2006). Razvoj sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 21. Kamenov, E. i sar. (2006). Reforma sistema vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 22. Đermanov, J. (2005). Vaspitanje interesovanja. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 23. Kamenov, E. i sar. (2005). Reforma školskog sistema u uslovima tranzicije. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 24. Knežević-Florić, O. (2005).  Pedagogija razvoja. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 25. Kostović, S. (2005). Vaspitni stil nastavnika. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 26. Gajić, O. (2004). Problemska nastava književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 27. Kamenov, E. i sar. (2004). Strategija razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 28. Gajić, O. (1999). Umetnost moja izabrana stvarnost. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 29. Andevski, M. (1997). Uvod u ekološko obrazovanje. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 30. Kamenov, E. (1997). Metodika III. Novi Sad: Filozofski fakultet, Republička zajednica viših škola za obrazovanje vaspitača.
 31. Kamenov, E. (1997). Metodika II. Novi Sad: Filozofski fakultet, Republička zajednica viših škola za obrazovanje vaspitača.
 32. Kamenov, E. (1997). Metodika I. Novi Sad: Filozofski fakultet, Republička zajednica viših škola za obrazovanje vaspitača.
 33. Oljača M. (1997). Andragogija. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 34. Oljača M. (1996). Self koncept i razvoj. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 35. Đukić, M. (1995). Didaktički činioci individualizovane nastave. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 36. Kamenov, E. (1995). Model osnova programa vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom. Novi Sad: Filozofski fakultet, Viša škola za obrazovanje vaspitača u Kikindi.
 37. Oljača, M. (1992). Samoobrazovanje i samorazvoj odraslih. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 38. Oljača, M. (1990). Preobražaj radničkih univerziteta. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 39. Oljača, M., Kosanović, M. (1987). Andragoška profesionalna orijentacija. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Zbornici radova

 1. (2016). Zbornik Odseka za pedagogiju,  25. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet. http://zop.ff.uns.ac.rs/index.php/zop
 2. Đukić, M. (ur.) (2013). Tematski zbornik Inkluzivno obrazovanje: Razvojni pravci i perspective, 3. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 3. Gajić, O. (ur.) (2012). Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u Evropskoj perspektivi.Zbornik radova, knjiga 2. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 4. Grandić, R. (ur.) (2012). Pedagoški pluralizam i filozofija obrazovanja. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 5. Đukić, M. (ur.) (2012). Tematski zbornik Inkluzivno obrazovanje: Obrazovanje za sve, 2. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju.
 6. Đukić, M. (ur.) (2011). Tematski zbornik Inkluzivno obrazovanje: Od pedagoške koncepcije do prakse, 1. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 7. Grandić, R. (ur.) (2011). Pluralizam u obrazovanju – dometi i ograničenja. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 8. Gajić, O. (ur.) (2011). Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u Evropskoj perspektivi. Ka uspostavljanju vrednosnih okvira i standarda kvaliteta: odabrani teorijsko-metodološki koncepti. Zbornik radova, knjiga 1. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 9. Gajić, O. (ur.) (2010). Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji. Obrazovanje u koordinantnom sistemu Evropskih integracija, 6. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 10. Gajić, O. (ur.) (2009). Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji. Istraživanja i razvoj, 5. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 11. Gajić, O. (ur.) (2008). Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u srbiji, 4. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 12. Oljača, M. (ur.) (2008). Tematski zbornik radova Multikulturalno obrazovanje, 3. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 13. Oljača, M. (ur.) (2007). Tematski zbornik radova Multikulturalno obrazovanje, 2. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 14. Gajić, O. (ur.) (2007). Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u srbiji, 3. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 15. Gajić, O. (ur.) (2006). Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u srbiji, 2. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 16. Gajić, O. (ur.) (2006). Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u srbiji, 1. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 17. Oljača (ur.) (2006). Tematski zbornik: Modeli stručnog usavršavanja nastavnika za interkulturalno vaspitanje i obrazovanje. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 18. Kamenov, E. (ur.) (2006). Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja – zbornik radova sa skupa. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 19. Oljača, M. (ur.) (2006). Tematski zbornik – Modeli stručnog usavršavanja nastavnika za interkulturalno vaspitanje i obrazovanje. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 20. Rodić, R., Genc, L. (ur.) (1986-1990). Zbornik istraživačkih radova. Novi Sad: Filozofski fakultet.
 21. (1983-). Zbornik Odseka za pedagogiju,  sveske 1-24. Novi Sad: Filozofski fakultet.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu