Formulari
   Osnovne studije
   Master studije
   Magistarske teze
   Doktorske disertacije
   Doktorske studije
   Pisanje referata

   

Početna >
Obrasci za doktorske studije

Prijava teme za izradu doktorske disertacije (doc: 42KB)
Lični podaci kandidata za izradu doktorske disertacije (doc: 32KB)
Saglasnost mentora (doc: 32KB)
Izveštaj o oceni podobosti kandidata, teme i mentora za izradu dok. disertacije (doc: 53KB)
Naslov rada (doc: 68KB)
Ključna dokumentacijska informacija (doc: 81KB)
Izveštaj o oceni doktorske disertacije (doc: 60KB)
Zahtev za davanje saglasnosti na izveštaj o urađenoj doktorskoj disertaciji (doc: 42KB)
Izveštaj dekana prilikom promocije kandidata za doktora nauka (doc: 39KB)
Izveštaj mentora prilikom promocije kandidata za doktora nauka (doc: 122KB)

VAŽNO:
Mole se doktorandi i mentori da se prilikom navođenja bibliografskih jedinica vode modelom Godišnjaka Filozofskog fakulteta. Ukoliko ne bude  ispoštovan  navedeni model, predata dokumentacija će se smatrati nepotpunom i predlog teme ili izveštaj se neće ni razmatrati na sednici Veća doktorskih studija. 

Mole se doktoranti da pri predaji doktorske disertacije (u štampanoj i elektronskoj formi, u pdf ili zip formatu), posebno obrate pažnju na naslovnu stranu (obrazac 5) i ključnu dokumentacijsku informaciju (obrazac 5a), koje propisuje član 20 Pravila doktorskih studija Univerziteta u Novom Sadu. Nepotpuna dokumentacija biće vraćena kandidatima, što će usporiti proces odbrane teze.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu