Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Sticanje naučnih zvanja
   Studentski parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

   

Početna > Fakultet > Pravna akta >
Ostala akta

Poslovnik o radu Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Odluka o akreditaciji Filozofskog fakulteta kao naučnoistraživačke organizacije
Poslovnik o radu Veća doktorskih studija
Pravilnik o dodeli počasnog doktorata
Pravilnik o standardima i postupcima za obezbeđivanje kvaliteta i samovrednovanje
Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača
Pravilnik o godišnjim nagradama za 'životno delo' Udruženja univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine u Novom Sadu
Pravilnik o radu Centra za informacione sisteme i primenu standarda kvaliteta u drustveno-humanističkim naukama
Pravilnik_o_radu_Centra_za_usavršavanje_nastavnika
Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine i pružanje usluga

Pravilnik za dodeljivanje godišnjih nagrada najboljim mladim istraživačima ili studentima doktorskih studija Filozofskog fakulteta
 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu