O biblioteci
   Info za korisnike
  Uslovi korišćenja
  Usluge
  Prostor i oprema
  Radno vreme
  Kontakt
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka >
Vodič kroz Biblioteku Filozofskog fakulteta

za 2016/2017. godinu

KONTAKTI

Adresa: Biblioteka Filozofskog fakulteta, 21000 Novi Sad, Dr Zorana Đinđića 2, Republika Srbija
Telefon / faks: 021 / 450 873
E–mail: biblioteka@ff.uns.ac.rs
www.ff.uns.ac.rs

KORISNICI
KORISNICI bibliotečkih usluga:

 • studenti Filozofskog fakulteta (dodiplomci, poslediplomci)
 • nastavnici, saradnici i ostali zaposleni na Filozofskom fakultetu
 • studenti i nastavnici ostalih fakulteta
 • punoletni građani
 • strani državljani na naučnom radu u Srbiji

ČLANOVI Biblioteke:

 • studenti, nastavnici, saradnici i ostali zaposleni na Filozofskom fakultetu

Članovi Biblioteke mogu da

 • iznose knjige van Biblioteke
 • časopise, priručnike, stare i retke knjige koriste u čitaonicama Biblioteke
 • koriste elektronske izvore informacija

UPIS se obavlja u Centralnoj čitaonici.
Članska karta važi za sve vreme studija i obavezna je pri korišćenju bibliotečkih usluga.

OSTALI KORISNICI
mogu da koriste publikacije samo u čitaonicama Biblioteke, uz indeks, ličnu kartu ili pasoš.

ORGANIZACIJA

BIBLIOTEKU čine:

 • Centralna biblioteka
 • 17 seminarskih biblioteka, specijalizovanih bibliotečkih jedinica društveno-humanističkog profila

Prizemlje         П 10: Centralne čitaonice (studentska i naučna)

II sprat             br. 207: germanistika (N)
                        br. 221: slavistika (S), rusinistika (Ru)
                        br. 237: slovakistika (Sl), rumunistika (R)
                        br. 270: anglistika (E)
                        br. 271: romanistika (F)
                        br. 202: pedagogija (P), psihologija (Ps)
III sprat            br. 306: srpski jezik i lingvistika (L), medijske studije (Z)
                       br. 313: sociologija (Dn), filozofija (Ph)
                        br. 322: hungarologija (H)
                        br. 339: srpska i komparativna književnost (K, K3)
                        br. 307: istorija (I)
IV sprat            br. 401: Centralna biblioteka (C, K1, K2), Centralni magacin

PUBLIKACIJE, KATALOZI, ELEKTRONSKI IZVORI

PUBLIKACIJE
Biblioteka ima 603.000 publikacija i druge građe:

 • 310.000 knjiga (udžbenici, naučne monografije, doktorske disertacije, magistarski radovi, kritička izdanja...)
 • 293.000 svezaka periodike (5.000 naslova)

KATALOZI
Seminarske biblioteke:

 • abecedni katalog
 • katalog serijskih publikacija
 • predmetni katalog
 • UDK katalog

Centralna čitaonica:

 • centralni abecedni katalog knjiga
 • centralni katalog periodike
 • centralni predmetni katalog (od 1990.)
 • UDK katalog naslova periodike
 • UDK katalog knjiga (od 1990.)

ELEKTRONSKI IZVORI
Pristup bazama podataka:

 • elektronski katalog Biblioteke
  http://www.vbs.rs/cobiss/index-sc.html
 • druge bibliografsko-kataloške baze podataka u zemlji i inostranstvu (nacionalne i akademske biblioteke Evrope i SAD)
 • baze podataka i elektronske publikacije u zemlji i inostranstvu (KoBSON –EBSCO, Springer Link, Science Direct i dr.)

RADNO VREME

CENTRALNE ČITAONICE
ponedeljak-petak: 8–21 čas
subota: 8–14 časova
(jul-avgust: 8–15 časova)

SEMINARSKE BIBLIOTEKE
ponedeljak-petak: 8–15 časova
IZDAVANJE KNJIGA : 9-14 časova

TELEFONI
Centralna biblioteka:              021 / 450 873
 – Centralne čitaonice:              485 3986
Seminarske biblioteke odsekâ:
- srpski jezik i lingvistika / medijske studije : 485 3851
- srpska književnost / komparativna književnost: 485 3958
- anglistika:                              485 3853 
- germanistika:                        485 3861
- slavistika / rusinistika:           485 3868
- romanistika:                           485 3874
- hungarologija:                        485 3879
- slovakistika:                          485 3893
- rumunistika:                          485 3899
- istorija:                                  485 3941
- pedagogija / psihologija:        485 3920
- sociologija:                            485 3906
- filozofija:                              485 3882

Vodič na srpskom - ćirilica
Vodič na mađarskom jeziku
Vodič na rumunskom jeziku
Vodič na rusinskom jeziku
Vodič na slovačkom jeziku

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu