O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
Izložba knjiga Akademiku Pavlu Iviću u čast (1924-1999)

Povodom 1. decembra, Dana Filozofskog fakulteta, priređena je Izložba knjiga „Akademiku Pavlu Iviću u čast (1924-1999)”.

Akademik Pavle Ivić (Beograd 1924–Beograd 1999), lingvista, slavista, univerzitetski profesor u Novom Sadu i Beogradu, učenik Aleksandra Belića, jedan je od najuglednijih slavista svoga doba. Sa akademikom Milkom Ivić obeležio je drugu polovinu XX veka u razvoju srpske lingvistike. Bio je član SANU i mnogih inostranih akademija nauka i naučnih društava. Predavao je u većini važnih slavističkih centara sveta, kraće ili duže, kao gost. Rukovodio je važnim poslovima u radu Opšteslovenskog i Evropskog lingvističkog atlasa i mnogih drugih naučnih ustanova i organizacija. Bio je glavni urednik časopisa Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Srpski dijalektološki zbornik i Onomatološki prilozi. Bavio se istorijom jezika, dijalektologijom, fonologijom i planiranjem jezika.

U okviru izložbe predstavljene su publikacije Pavla Ivića i literatura o njemu i njegovom delu, iz fondova Biblioteke Filozofskog fakulteta.

Povodom izložbe izrađen je katalog koji sadrži popis izloženih publikacija. Izložbu i katalog pripremila je Nataša Belić, viši bibliotekar u Seminarskoj biblioteci Odseka za srpski jezik i lingvistiku.

Izložbu su otvorili prof. dr Ljiljana Subotić, dekan, prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor, šef Odseka za srpski jezik i lingvistiku, i prof. dr Mato Pižurica, redovni profesor na Odseku za srpski jezik i lingvistiku.

Govor prof. dr Ljiljane Subotić
Govor prof. dr Jasmine Grković-Mejdžor
Galerija

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu