O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
   Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Izložbe knjiga >
UNIVERZITET U NOVOM SADU
FILOZOFSKI FAKULTET
BIBLIOTEKA

Povodom Dana Filozofskog fakulteta 1. decembra
priredili smo izložbu knjiga

Nit koja nas povezuje – darodavcima u čast

koju organizuje
Biblioteka Filozofskog fakulteta

Izložbu su pripremile
Violeta Rakić i Tatjana Maletaški

Četvrtak, 1. decembar 2016. godine u 11.45 sati
hol prvog sprata Filozofskog fakulteta

 

Izložba knjiga posvećena je darodavcima Biblioteke Filozofskog fakulteta koji su putem poklona ili razmene obogatili njene fondove. Na ovaj način Biblioteka je uvećala svoj fond, samo u 2016. godini, za oko 2000 naslova monografskih i serijskih publikacija i time povećala broj informacija usmerenih korisnicima.

Katalog izložbe, po prvi put, rađen je u programu COBISS3 iz segmenta Ispisi. Katalog je podelјen u dva dela. Prvi deo: Spisak pojedinaca darodavaca i institucija darodavaca. Drugi deo: Bibliografske jedinice, složene hronološki u odnosu na datum inventarisanja (od 01. januara 2016. godine).

Izložba knjiga predstavlјa izbor publikacija pristiglih putem razmene i poklona.

Na ovaj način želeli smo, na Dan Fakulteta, da se zahvalimo svima onima koji su svojim darovima obogatili naše fondove.

Spisak darodavaca
Katalog izložbe
Galerija


  

 

 

 

 

 

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu