O biblioteci
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Nabavka novih knjiga
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka >
Nabavka novih knjiga - Seminarske biblioteke - kriterijumi za nabavku publikacija*

 

  1. Naučna domaća i strana produkcija zaposlenih profesora i saradnika na Odseku (naučne i stručne monografske publikacije, samostalne ili u koautorstvu, članci u serijskim publikacijama (separati), zbornici radova čiji su urednici naši profesori).
  2. Naučna i stručna dela koja su od značaja za proučavanje naučne discipline koja se proučava na Odseku (procena članova Odseka i seminarskih bibliotekara).
  3. Udžbenička literatura i literatura koja se koristi za  nastavu.
  4. Samostalni prevodi i monografije sa predgovorima, pogovorima, bibliografijama, čiji su autori članovi Odseka.
  5. Domaći i strani časopisi iz oblasti koja se izučava na Odseku (štampani i elektronski, uz napomenu da, zbog nedostatka prostora, treba koristiti elektronske verzije).
  6. Relevantna referensna literatura (rečnici, enciklopedije, priručnici).
  7. Održavanje fonda (zamena fizički dotrajalih, ali aktuelnih i potrebnih primeraka) i dopuna fonda (obezbeđivanje minimalnog ili dovoljnog broja primeraka).
  8. Nabavka publikacija za nove akreditovane programe na svim nivoima studija na Filozofskom fakultetu.
  9. Nabavka publikacija za nove akreditovane programe na svim nivoima studija na Filozofskom fakultetu (uz proveravanje aktuelnih i novih studijskih programa i silabusa)
  10. Monografske publikacije naših profesora koje su objavljene nakon završetka radnog odnosa na Odseku.

* Nabavka publikacija se odnosi na nabavku štampanih i elektronskih knjiga i časopisa, kao i na pretplate na korišćenje baza podataka.

 


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu