O biblioteci
   Info za korisnike
  Uslovi korišćenja
  Usluge
  Prostor i oprema
  Radno vreme
  Kontakt
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > Info za korisnike >
Usluge

Članovima Biblioteke omogućeno je:
◦ korišćenje svih fondova Biblioteke
◦ korišćenje ostalih informacionih izvora i usluga Biblioteke
◦ pomoć i uputstva pri služenju lisnim i elektronskim katalozima Biblioteke
◦ pomoć i uputstva pri pronalaženju i selekciji bibliografskih podataka
◦ onlajn pretraživanje drugih elektronskih kataloga, baza podataka
   i elektronskih časopisa sa kompletnim tekstom i ostalih elektronskih
   publikacija za potrebe nastave i istraživanja (KoBSON, VBS i dr.), uz
   stručnu pomoć
◦ korišćenje knjiga iz fondova drugih biblioteka u zemlji, putem
   međubibliotečke pozajmice, za potrebe nastave i naučno-istraživačkog
   rada.

Ostali korisnici mogu da koriste publikacije samo u čitaonicama Biblioteke,
uz indeks, ličnu kartu, ili pasoš.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu