Početna >
Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Uputstvo za pripremu rukopisa za štampu

- Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu objavljuje izvorne radove iz svih oblasti istraživanja društvenih i humanističkih nauka. Radovi koji su već objavljeni ili ponuđeni za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji neće ući u proces recenziranja, kao ni oni koji ne zadovoljavaju naučne kriterijume Redakcije.

- Radovi se publikuju na svim jezicima koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (srpski, mađarski, slovački, rumunski, rusinski, ruski, nemački, engleski, francuski).

Rukopis ponuđen za štampu treba da ima sledeće elemente: ime i prezime autora, instituciju u kojoj je zaposlen, naslov rada, sažetak (na jeziku rada), ključne reči, tekst rada, rezime (na srpskom i engleskom) i naučni aparat , redosledom kojim su ovde navedeni.

Radovi se dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi sekretaru redakcije Milanu Drči (Filozofski fakultet u Novom Sadu, kabinet 11 u Centralnoj biblioteci; drca@ff.uns.ac.rs)

1. Formatiranje teksta

Tekstovi se pišu u programu Microsoft Word, fontom Times New Roman, ćirilicom ili latinicom. Veličina fonta osnovnog teksta je 12 (sem kod blok citata, odnosno citata od preko 40 reči, gde je 11). Prored teksta je 1,5, a margine su 2,5 centimetra sa sve četiri strane. Svaki novi pasus je uvučen ("TAB"), a tekst treba izravnati sa obe strane ("justify"). Ne treba deliti reči na kraju reda na slogove. Sve stranice teksta treba da budu numerisane, a format stranice je A4.
Za fusnote se koriste arapski brojevi,  od 1 pa nadalje. Grafički prilozi treba da budu crno-beli i uređeni u izvornom formatu. Njihovu veličinu i složenost treba prilagoditi formatu časopisa, kako bi se jasno videli svi elementi.
Radovi koji ne zadovoljavaju gramatičke i pravopisne standarde ne mogu da uđu u postupak recenziranja.

2. Naslovna stranica

Svi radovi imaju naslovnu stranicu koja treba da  sadrži ime(na) i instituciju/institucije (jednog ili više) autora (koji se navode vertikalno ako ih ima više), pun naslov priloga, broj reči teksta (uključujući fusnote i reference) i fusnotu  koja je obeležena zvezdicom (*). Zvezdica koja se nalazi iza naslova odnosi se na naslovnu  fusnotu na dnu stranice, koja treba da sadrži ime i imejl adresu (prvog) autora, ime i broj projekta, zahvalnicu, napomenu o radu itd.

3. Apstrakt i ključne reči, rezime

Apstrakt se piše u jednom paragrafu, ne duži od 200 reči; predstavlja opis najvažnijih doprinosa rada. Ispod apstrakta treba navesti od tri do pet ključnih reči.
Rezime na engleskom i srpskom jeziku piše se na kraju teksta, a pre literature. U njemu se sažeto prikazuju problem i rezultati istraživanja, u ne više od 500 reči. Nakon rezimea na engleskom treba navesti i ključne reči na tom jeziku. Za ispravnost teksta na engleskom odgovoran je autor.

4. Obim teksta

Minimalna dužina rada je 5000 reči, a maksimalna 10000. Radovi kraći od minimalne navedene dužine neće biti uzimani u razmatranje.

5. Anonimnost

Proces recenziranja je u potpunosti anoniman. U tom cilju, autori moraju da uklone sve informacije iz teksta na osnovu kojih bi mogli da budu identifikovani, na sledeće načine:
(a) anonimizacijom autocitata;
(b) anonimizacijom referenci u bibliografiji koje upućuju na identitet autora,
(c) pažljivim imenovanjem fajla rada, kako se ne bi videlo ko je tvorac fajla (npr. File > Check for Issues > Inspect Document > Document Properties and Personal Information > Inspect > Remove All > Close).

6. Citiranje unutar teksta

Korišćeni izvor navodi se unutar teksta, tako što se elementi (autor,  godina izdanja, broj stranice na kojoj se nalazi deo koji se citira) navode u zagradama i odvajaju zarezom i dvotačkom.
(Bugarski, 1998: 24)
(Bugarski, 1998: 24-25)

Citirani izvori se navode na kraju rečenice, neposredno pre tačke.
Ako citat koji se navodi u tekstu sadrži više od 40 reči ne koriste se znakovi navoda, već se citat piše u posebnom bloku.
Kad se navodi rad sa 3-5 autora, prilikom prvog navođenja takvog izvora potrebno je navesti sve autore:
(Rokai, Đere, Pal, & Kasaš, 2002)
Kod kasnijih navođenja ovog izvora navesti samo prvog autora i dodati "i dr." ukoliko je publikacija na srpskom ili "et al." ako je pisana na stranom jeziku.
(Rokai i dr., 1982)
Ukoliko rad ima 6 i više autora, pri prvom i svakom daljem navođenju navesti samo prvog autora i dodati "i dr." ako je publikacija pisana na srpskom ili "et al." ako je knjiga pisana na stranom jeziku.
Kada se citira izvor koji nema numerisane stranice (kao što je najčešće slučaj sa elektronskim izvorima) koriste se broj paragrafa ili naslov odeljka i broj paragrafa u tom odeljku:
(Bogdanović, 2000, para. 5), (Johnson, 2000, Conclusion section, para. 1)
Ako rad sadrži dve ili više referenci od istog autora iz iste godine, onda se posle podatka o godini dodaju slovne oznake "a", "b" itd.
(Torma, 2000a)
(Torma, 2000b)

7. Literatura

Navodi se po azbučnom ili abecednom redu na sledeći način:
7.1. Knjige (štampani izvori)
7.1.1. Knjiga sa jednim autorom
Lukić, R. (2010).Revizija u bankama. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

7.1.2. Knjiga sa više izdanja (podatak se ne navodi ako ima samo jedno izdanje)
Lukić, R. (2010). Revizija u bankama (4. izd.). Beograd : Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

7.1.3. Knjiga sa više autora
Kada je u pitanju više autora, navode se svi, s tim što se pre poslednjeg prezimena dodaje ampersend, odnosno "&". Ako ima više od sedam autora, navodi se prvih šest, zatim se pišu tri tačke i na kraju poslednji autor.
Đorđević, S., & Mitić, M. (2000). Diplomatsko i konzularno pravo. Beograd: Službeni list SRJ.
Rokai, P., Đere, Z., Pal, T., & Kasaš, A. (2002). Istorija Mađara. Beograd: Clio.

7.1.4. Knjiga sa urednikom ili priređivačem, zbornik radova
Ako je knjiga zbornik radova sa naučnog skupa ili posvećen jednoj temi, kao autor navodi se priređivač tog dela i uz njegovo prezime i inicijal imena u zagradi dodaje se"ured." ako je urednik ili "prir." ako je priređivač ili "Ed." kao urednik ("editor") ako je knjiga pisana na stranom jeziku.
Đurković, M. (ured.) (2007). Srbija 2000-2006: država, društvo, privreda. Beograd: Institut za
evropske studije.

7.2. Članci u časopisima
7.2.1. Članak iz zbornika
Radović, Z. (2007). Donošenje ustava. U: Đurković, M. (ured.) (2007). Srbija 2000-2006: država, društvo, privreda (str. 27-38). Beograd: Institut za evropske studije.

7.2.2. Članak iz naučnog časopisa
Đurić, S. (2010). Kontrola kvaliteta kvalitativnih istraživanja. Sociološki pregled, 44, 485-502.2.2.3. Članak iz magazina
Članak iz magazina ima isti format kao kad se opisuje članak iz naučnog časopisa, samo što se dodaje podatak o mesecu (ako izlazi mesečno) i podatak o danu (ako izlazi nedeljno).
Bubnjević, S. (2009, decembar). Skriveni keltski tragovi. National Geographic Srbija, 38, 110-117.

7.2.4. Članak iz novina
Za prikaz ovih izvora treba dodati podatak o godini, mesecu i danu za dnevne i nedeljne novine. Takođe, koristiti "str." (ili "p." ako su novine na stranom jeziku) kod broja strana.
Mišić, M. (1. feb. 2012). Ju-Es stil smanjio gubitke. Politika, str. 11.
A ako se ne spominje autor članka:
Straževica gotova za dva meseca. (1. feb. 2012). Politika, str. 10.

7.3. Onlajn izvori
Kad god je moguće treba upisati DOI broj. Ovaj broj se upisuje na kraju opisa bez tačke. Ako DOI nije dostupan treba koristiti URL, ali ne treba upisivati datum pristupa sajtu, osim kod sajtova koji će se najverovatnije vremenom menjati.

7.3.1. Članak iz onlajn naučnog časopisa
Stankov, S. (2006). Phylogenetic inference from homologous sequence data: minimum topological assumption, strict mutational compatibility consensus tree as the ultimate solution. Biology Direct, 1. doi:10.1186/1745-6150-1-5
Ako članak nema DOI broj može se koristiti URL adresa:
Stankov, S. (2006). Phylogenetic inference from homologous sequence data: minimum topological assumption, strict mutational compatibility consensus tree as the ultimate solution. Biology Direct, 1. Preuzeto sa http://www.biology-direct.com/content/1/1/5

7.3.2. E-knjige
Pri citiranju knjiga ili poglavlja iz knjiga koja su jedino dostupna "onlajn", umesto podatka o mestu izdavanja i izdavaču staviti podatak o elektronskom izvoru iz kog se preuzima:
Milone, E. F. & Wilson, W. J. F. (2008). Solar system astrophysics: background science and the inner solar system[SpringerLink version]. doi: 10.1007/978-0-387-73155-1

7.3.3. Veb sajt
Podatak o godini odnosi se na datum kreiranja, datum kopirajta ili datum poslednje promene.
a. Veb sajt čiji autor je poznat:
Kraizer, S. (2005). Safe child. Preuzeto 29. februara 2008, sa http://www.safechild.org/
b. Veb sajt čiji autor nije poznat:
Penn State Myths. (2006). Preuzeto 6. decembra 2011, sa http://www.psu.edu/ur/about/myths.html
c. Veb sajt gde je autor korporacija ili organizacija:
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). (15. februar 2008). Stop underage drinking. Preuzeto 29. februara 2008, sa http://www.stopalcoholabuse.gov.
d. Strana unutar veb strane:
Global warming solutions. (2007, May 21). U: Union of Concerned Scientists. Preuzeto 29. februara 2008, sa http://www.ucsusa.org/global_warming /soultions

7.3.4.Blog i wiki
a. blog:
Jeremiah, D. (2007, September 29). The right mindset for success in business and personal life
[Web log message]. Preuzeto sa http://www.myrockcrawler.com
b. wiki:
Happiness. (n.d.). U: Psychwiki. Preuzeto 7. decembra 2009 sa
http://www.psychwiki.com/wiki/Happiness

7.3.5. Video post (YouTube, Vimeo i slično)
Za podatak o autoru uzima se prezime i ime autora (ako je taj podatak poznat) ili ime koje je autor uzeo kao svoj alijas (obično se nalazi pored podatka "uploaded by" ili "from"):
Triplexity. (1. avgust 2009). Viruses as bionanotechnology (how a virus works) [video]. Preuzeto sa http://www.youtube.com/watch?v=MBIZI4s5NiE3.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu