Početna >
Na osnovu člana 68. stav 4. Zakona o univerzitetu ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 21/02) i člana 140. stav 5. i čl. 205 Stauta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Savet Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na sednici održanoj dana 25.02.2003. godine donosi

P R A V I L N I K
o disciplinskoj odgovornosti studenta

Član 1.

Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti studenta (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se: disciplinski postupak za utvrđivanje odgovornosti studenta, disciplinski organi, mere i povrede obaveza studenta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (u daljem tekstu: Fakultet)

Član 2.

Student odgovara disciplinski za povredu pravila rada, studiranja i kućnog reda na Fakultetu, za nanošenje štete ugledu i imovini Fakulteta, zaposlenog na njemu i studenta.

Član 3.

Težom povredom obaveze studenta smatra se:
1. Prepravka ili dopisivanje podataka u ispravi, dokumentu ili evidenciji koju izdaje, odnosno vodi Fakultet, ili falsifikovanje iste;
2. Korišćenje nedozvoljenih načina pri polaganju ispita;
3. Krađa ili namerno uništavanje imovine Fakulteta, zaposlenog ili studenta;
4. Dolazak ili prisustvo na Fakultetu pod dejstvom alkohola ili narkotičkog sredstva;
5. Neovlašćeno bavljenje oblikom privredne delatnosti na Fakultetu
6. Vređanje ili kleveta zaposlenog na Fakultetu ili studenta;
7. Onemogućavanje zaposlenog na Fakultetu ili studenta u izvršavanju svojih prava i obaveza, ili ometanje nastave, ispita i drugih oblika rada na Fakultetu;
8. Odbijanje ili nepostupanje po izričitom uputstvu ovlašćenog lica na Fakultetu ili organa Fakulteta u vezi sa pravilima rada ili korišćenjem imovine Fakulteta;
9. Dovođenje u zabludu zaposlenog na Fakultetu ili organa Fakulteta, u nameri da se ostvare prava i pogodnosti ili imovinska korist;
10. Fizički napad na zaposlenog ili studenta, ili izazivanje tuče na Fakultetu;
11. Iznošenje i pronošenje, putem sredsava javnog informisanja i na javnim skupovima, neistinitih tvrdnji kojima se nanosi šteta ugleu Fakulteta;
12. Izvršenje krivičnog dela ili prekršaja na Fakultetu, koji sudenta čini nepodobnim za studiranje;
13. Težom povredom smatra se tri ili više puta ponovljena lakša povreda.

Član 4.

Lakšom povredom obaveza studenta smatra se:
1. Nedoličan odnos prema zaposlenom i studentu;
2. Nepoštovanje kućnog reda na Fakultetu;
3. Ometanje nastave, ispita i drugih oblika rada na Fakultetu, manjeg obima;
4. Oštećenje ili uništenje imovine Fakulteta manjeg obima, ili nesavestan odnos prema imovini Fakulteta;

Član 5.

Za težu povredu obaveze studentu se mogu izreći disciplinske mere:
1. Strogi ukor, ili
2. Isključenje sa Fakulteta u trajanju do jedne godine.

Za lakšu povredu obaveze studentu se mogu izreći disciplinske mere;
1. Opomena, ili
2. Ukor.

Član 6.

Disciplinske mere: opomena, ukor i strogi ukor, mogu se izreći istom studentu svaka samo po jednom.
Disciplinska mera isključenja sa Fakulteta u trajanju do jedne godine (u daljem tekstu: isključenje sa Fakulteta) može se izreći istom studentu neodređen broj puta, ali tako da pri ponovnom izricanju ove mere, ona ne može biti izrečena u kraćem trajanju nego u prethodno izrečenom trajanju.

Član 7.

Disciplinska mera isključenja sa Fakulteta sastoji se u obustavi prava i obaveza studenta, u periodu trajanja na koji je izrečena, odnosno u nemogućnosti studenta da učestvuje u oblicima provere znanja i da preduzima bilo kakve administrativno-pravne radnje u vezi sa regulisanjem svog studentskog statusa.
Period trajanja isključenja sa Fakulteta, računa se prema kalendarskoj godini, počev od dana konačnosti odluke o izricanju disciplinske mere.

Član 8.

Za utvrđivanje disciplinske odgovornosti (u daljem tekstu: odgovornost) za povredu i izricanje disciplinske mere studentu, nadležan je dekan.
Odluka dekana o izricanju disciplinske mere je konačna i izvršna danom dostavljanja studentu.

Član 9.

Kada student odbije prijem odluke ili drugog pismena, dostavljanje se smatra izvršnim.
U slučaju nemogućnosti da se dostavljanje izvrši na drugi način, smatra se da je izvršeno protekom tri dana od dana isticanja odluke ili drugog pismena na odgovarajuću oglasnu tablu Fakulteta.

Član 10.

Disciplinski postupak vodi se po osnovu disciplinske prijave. Disciplinsku prijavu podnosi dekanu svako lice koje ima neposredna ili objektivna saznanja o povredi obaveze. Povreda obaveze i radnja povrede moraju u prijavi biti navedeni jasno i određeno.
Neurednu prijavu dekan odbacuje.
Neosnovanu prijavu dekan odbija.
Urednu i osnovanu prijavu dekan dostavlja studentu uz poziv da se u roku od tri dana od dana dostavljanja pismenim putem izjasni o navodima prijave, tj. da podnese odgovor na prijavu.

Član 11.

Disciplinski postupak protiv studenta okreće dekan dostavljanjem disciplinske prijave studentu.
Kada dekan ima neposredna ili objektivna saznanja o povredi obaveze, ova saznanja dekan pismeno konstatuje i dostavlja studentu.
Pismeno iz prethodnog stava ima procesni značaj disciplinske prijave.

Član 12.

Nakon prijema odgovora studenta na disciplinsku prijavu, odnosno nakon isteka roka za davanje odgovora na prijavu, dekan može da:
1. Samostalno utvdi postojanje odgovornosti za povredu obaveza i da:
- donese odluku o obustavi disciplinskog postupka, kada utvrdi da ne postoji odgovornost studenta za povredu obaveze;
- donese odluku o izricanju disciplinske mere, kada utvrdi da je student odgovoran za povredu obaveze;

2. Imenuje disciplinsku komisiju radi utvrđivanja relevantnih činjenica i izvođenja potrebnih dokaza o povredi obaveze i utvrđivanja odgovornosti studenta povodom određene disciplinske prijave.

Član 13.

Disciplinska komisija iz prethodnog člana sastoji se od tri člana: dva iz reda profesora odseka na koji je student upisan, zaposlenih na Fakutetu i jednog iz reda studenata.
Član Komisije iz reda stidenata je student prodekan, ili drigi stident kojeg za to ovlasti student prodekan.
Nakon utvrđivanja relevantnih činjenica i dokaza disciplinska komisija donosi zaključak kojim utvrđuje postojanje povrede obaveze i odgovornost stidenta protiv koga je podneta disciplinska prijava.
Komisija donosi zaključak iz prethodnog stava većinom glasova svojih članova i upućuje ga dekanu.

Član 14.

Nakon prijema zaključka disciplinske komisije dekan može da:
1. Donose odluku o obustavi disciplinskog postupka;
2. Donese odluku o izricanju disciplinske mere.
Dekan ne može da donese odluku o izricanju disciplinske mere ako je disciplinska komisija zaključila da ne postoji odgovornost studenta za povredu obaveze

Član 15.

Odluka o izricanju disciplinske mere izvršava se njenim isticanjem na odgovarajuću oglasnu tablu Fakulteta na trideset dana od dana konačnosti i upisom disciplinske mere u studentsku knjižicu (indeks) i matičnu evidenciju studenta kome je izrečena.
Pored disciplinske mere, u studentsku knjižicu se upisuje i naziv povrede obaveze zbog koje je izrečena.
Upis mere u studentsku knjižicu potpisuje dekan.

Član 16.

Odluka o izricanju disciplinske mere isključenja sa Fakulteta, izvršava se i privremenim oduzimanjem studentske knjižice studentu koje je izrečena, na period trajanja mere isključenja sa Fakulteta.
Prilikom dostavljanja odluke o izricanju disciplinske mere isključenja sa Fakulteta, dekan je obavezan da pozove studenta da preda svoju studentsku knjižicu ovlašćenom licu na Fakultetu u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke.

Član 17.

Za jednu povredu obaveze studentu se izriče jedna disciplinska mera.
Kada izvršena povreda obuhvata elemente dve ili više različitih povreda obaveze, izriče se mera predviđena za težu povredu, s tim da u ovakvom slučaju postoje otežavajuće okolnosti za studenta, odnosno počinioca.
Mera isključenja sa Fakulteta, ako je izrečena studentu u periodu trajanja već prethodno izrečene mere isključenja sa Fakulteta, izvršava se neposredno po izvršenju, odnosno isteku prethodno izrečene mere.

Član 18.

Student snosi materijalnu odgovornost za štetu koju pričini imovini Fakulteta, namerno ili iz nehata.
Disciplinska komisija formirana u ovakvom slučaju utvrđuje vrednost pričinjene štete, neposredno ili na osnovu nalaza stručnog lica, koje Fakultet angažuje na zahtev komisije.
Disciplinska komisija donosi zaključak kojim utvrđuje vrednost pričinjene štete i svoje mišljenje o tome da li je šteta pričinjena namerno ili iz nehata. Na osnovu zaključka Komisije o odgovornosti za imovinsku štetu, dekan donosi odluku o naknadi štete kojom obavezuje studenta da u primerenom roku izvrši naknadu štete.
Pored odluke iz prethodnog stava, dekan može izreći studentu i disciplinsku meru ukoliko je Komisija zaključila da je student izazvao štetu namerno ili iz grubog nehata. Nepostupanje studenta po pravosnažnoj odluci dekana o naknadi štete, predstavlja za sebe težu povredu obaveze studenta i osnov za izricanje disciplinske mere.

Član 19.

Odredbe ovog Pravilnika, primenjivaće se na disciplinske postupke koji se pokrenu po njegovom stupanju na snagu.

Član 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

 

Predsednik
Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Prof. dr Milenko Perović, s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu