Početna > Fakultet > Pravna akta >
Pravilnik o standardima i postupcima za obezbeđivanje kvaliteta i samovrednovanje

Na osnovu člana 11. stav 1, tačka 7. i člana 17. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS» broj 76/05), člana 171. stav 1. Statuta Univerziteta u Novom Sadu i članom 156. Statuta Filozofskog fakulteta, Nastavno-naučno veće Filozofskog fakulteta je na svojoj 3. redovnoj sednici, održanoj 14. 2. 2007. godine (dopuna 19.3.2010.), na predlog Komisije za obezbeđenje kvaliteta rada Filozofskog fakulteta, donelo

P R A V I L N I K
o standardima i postupcima za
obezbeđivanje kvaliteta i samovrednovanje

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se standardi i postupci za obezbeđivanje kvaliteta i samovrednovanje rada Filozofskog fakulteta (ustanove) i studijskih programa osnovnih akademskih, diplomskih akademskih – master i doktorskih studija.

Član 2.

U skladu sa pravilnicima o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, standardima za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova i standardima za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa, koje je doneo Nacionalni savet za visoko obrazovanje i sa Strategijom obezbeđenja kvaliteta rada Filozofskog fakulteta, koju je usvojio Savet Filozofskog fakulteta, Filozofski fakultet (u daljem tekstu: Fakultet) utvrđuje standarde i postupke za obezbeđivanje kvaliteta u sledećim oblastima:
• studijski programi osnovnih, diplomskih – master i doktorskih studija,
• nastavni proces,
• naučnoistraživački i stručni rad,
• nastavnici i saradnici,
• studenati,
• udžbenici, literatura, bibliotečki i informatički resursi,
• upravljanje Fakultetom i nenastavna podrška,
• prostor i oprema,
• učešće studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta i
• finansiranje.

Član 3.

Kvalitet studijskih programa osnovnih, diplomskih – master i doktorskih studija obezbeđuje se: utvrđivanjem i pravovremenim objavljivanjem, sistematskim praćenjem i kontinuiranim usavršavanjem svakog pojedinog studijskog programa koji realizuje Fakultet i njegove usklađenosti sa zadacima i ciljevima Fakulteta, a naročito: strukture i sadržaja studijskog programa u pogledu odnosa opšteakademskih, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih predmeta, radnog opterećenja studenata izraženog u ESPB bodovima, ishoda i kvalifikacija koje dobijaju studenti kada završe studije, mogućnosti za zapošljavanje i dalje školovanje; savremenosti i međunarodne usaglašenosti studijskih programa, uslova upisa studenata, ocenjivanja i napredovanja studenata.

Član 4.

Kvalitet nastavnog procesa obezbeđuje se:
• angažovanjem odgovarajućeg broja nastavnika i saradnika za realizaciju studijskog programa tako da nastavnik ostvaruje prosečno 180 časova aktivne nastave godišnje, odnosno 6 časova nastave nedeljno i da od ukupnog broja potrebnih nastavnika najmanje 70% bude u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom, a saradnik u nastavi i asistent prosečno 300 časova aktivne nastave godišnje, odnosno 10 časova nedeljno;
• blagovremenim utvrđivanjem i urednim sprovođenjem plana izvođenja nastave (radnog kalendara) i rasporeda časova predavanja, vežbi, konsultacija, kolokvijuma, ispita i drugih oblika rada;
• blagovremenim utvrđivanjem, objavljivanjem i poštovanjem planova rada po predmetima;
• kontinuiranim praćenjem kvaliteta nastave, a naročito profesionalnog i korektnog odnosa nastavnika i saradnika prema studentima;
• omogućavanjem nastavnicima i saradnicima da u nastavnom procesu koriste savremena nastavna sredstava;
• funkcionalnim usklađivanjem rada stručnih službi sa nastavnim procesom, uvođenjem jedinstvenog informacionog sistema za evidenciju o realizaciji studijskih programa i drugim oblicima rada Fakulteta.

Član 5.

Kvalitet naučnoistraživačkog i stručnog rada obezbeđuje se:
• kontinuiranim staranjem o jedinstvenosti obrazovnog, naučnoistraživačkog, umetničkog i profesionalnog (stručnog) rada;
• osmišljavanjem, pripremanjem i realizovanjem naučnoistraživačkih, stručnih i drugih programa i projekata, kako nacionalnog, tako i međunarodnog karaktera;
• učestvovanjem na domaćim i inostranim konkursima za finansiranje naučnoistraživačkih, stručnih i drugih programa i projekata;
• vođenjem evidencije, ocenjivanjem obima i kvaliteta naučnoistraživačkih, stručnih i drugih projekata i programa koji se realizuju na Fakultetu i usklađivanjem njihovih sadržaja i rezultata osnovnim ciljevima i zadacima Fakulteta, kao i sa nacionalnim i sa evropskim ciljevima i standardima visokog obrazovanja;
• obavljanjem izdavačke delatnosti u skladu sa mogućnostima;
• uključivanjem rezultata naučnoistraživačkih, stručnih i drugih programa i projekata u nastavni proces.

Član 6.

Kvalitet nastavnika i saradnika obezbeđuje se:
• sprovođenjem izbora nastavnika i saradnika u nastavna i saradnička zvanja skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i opštim aktima Univerziteta u Novom Sadu i Filozofskog fakulteta,
• primenom važećih kriterijuma vrednovanja rezultata naučnoistraživačkog rada nastavnika i saradnika u postupku izbora u zvanje i odgovarajućih kriterijuma vrednovanja r ezultata nastavnog rada nastavnika i saradnika u postupku izbora u zvanje;
• sistematskim praćenjem, ocenjivanjem i podsticanjem naučnoistraživačke i pedagoške aktivnosti nastavnika i saradnika;
• utvrđivanjem i sprovođenjem dugoročne politike kvalitetne selekcije mladih kadrova;
• organizovanjem i sprovođenjem različitih vrsta naučnog i stručnog usavršavanja nastavnika i saradnika;
• podsticanjem nastavnika i saradnika na permanentnu edukaciju i usavršavanje putem studijskih boravaka, specijalizacija, učešća na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu
• vrednovanjem pedagoškog rada i uspešnog povezivanja rada u obrazovanju sa radom na projektima u drugim oblastima društvenog života prilikom unapređivanja nastavnika i saradnika.

Član 7.

Kvalitet studenata obezbeđuje se:
• objavljivanjem relevantnih podataka u vezi sa uslovima i kriterijumima upisa na studijske programe i sa režimom studija na oglasnoj tabli i internet-sajtu Fakulteta kao i u posebnim informatorima za upis osnovnih, diplomskih – master, specijalističkih i doktorskih studija, kako bi bili pravovremeno dostupni potencijalnim i upisanim studentima;
• doslednim sprovođenjem Pravilnika o upisu na studijske programe Univerziteta u Novom Sadu i Pravilnika o polaganju prijemnih ispita i upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet prilikom upisa na studijske programe koje realizuje Fakultet;
• obezbeđivanjem jednakosti i ravnopravnosti studenata po svim osnovama (rasa, boja kože, pol, seksualna orijentacija, etničko, nacionalno ili socijalno preklo, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišljenje, status stečen rođenjem, postojanje senzornog ili motornog hendikepa ili imovinsko stanje), kao i adekvatnih uslova za studiranje studentima sa posebnim potrebama;
• korektnim i profesionalnim odnosom nastavnika i saradnika prema studentima u toku nastavnog procesa, prilikom provere znanja i ocenjivanja;
• sistematičnim praćenjem i proveravanjem prolaznosti i uspešnosti studenata upisanih na studijske programe koje realizuje Fakultet (po predmetima, ispitnim rokovima, godinama i nivoima studija);
• obezbeđivanjem uslova za rad studenta prodekana i studentskog parlamenta,
• omogućavanjem studentima da se organizuju u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i opštim aktima Univerziteta u Novom Sadu i Fakulteta;
• redovnim sprovođenjem ankete kojom se ispituju stavovi i mišljenja studenata o pitanjima iz svih oblasti koje se proveravaju u procesu samovrednovanja.

Član 8.

Kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa obezbeđuje se:
• kontinuiranim analiziranjem bibliotečkih fondova i dopunjavanjem Centralne biblioteke i seminarskih čitaonica udžbenicima i drugom literaturom neophodnom studentima za realizaciju studijskih programa ;
• staranjem da broj zaposlenih u Biblioteci Fakulteta, kao i vrsta i nivo njihove stručne spreme odgovaraju potrebama nastavnog procesa i naučnoistraživačkog rada nastavnika, saradnika i studenata;
• praćenjem i ocenjivanjem rada bibliotekara i drugih zaposlenih u Biblioteci Fakulteta, a naročito korektnosti i profesionalnosti u odnosu prema nastavnicima, saradnicima i studentima; • pravovremenim obaveštavanjem studenata o bibliotečkom fondu i načinu rada Biblioteke Fakulteta;
• omogućavanjem nastavnicima, saradnicima i studentima da u Centralnoj čitaonici i seminarskim čitaonicama koriste relevantne udžbenike i literaturu iz bibliotečkog fonda kojim raspolaže Fakultet, kao i da imaju stalni pristup relevantnim računarskim bazama podataka i to najmanje 12 (dvanaest) sati dnevno;
• donošenjem i sprovođenjem Pravilnika o udžbenicima.
Obezbeđivanjem finansijskih sredstava za štampanje udžbenika za predmete za koje dosad nisu obezbeđeni udžbenici

Član 9.

Kvalitet upravljanja Fakultetom i kvalitet nenastavne podrške obezbeđuje se:
• utvrđivanjem organa upravljanja i organa poslovođenja, strukture Fakulteta, organizacionih jedinica, stručnih organa i njihovih nadležnosti i odgovornosti u procesu upravljanja, kao i oblika kontrole njihovog rada Statutom Fakulteta, u skladu sa zakonom;
• utvrđivanjem i objavljivanjem uslova i postupka zasnivanja radnog odnosa i napredovanja nenastavnog osoblja;
• angažovanjem odgovarajućeg broja zaposlenih sa adekvatnim kvalifikacijama u stručnim službama;
• sistematskim praćenjem i ocenjivanjem rada upravljačkog i nenastavnog osoblja, a posebno korektnog i profesionalnog odnosa prema kolegama i prema studentima;
• preduzimanjem mera za unapređenje kvaliteta rada upravljačkog i nenastavnog osoblja.

Član 10.

Kvalitet prostora i opreme obezbeđuje se:
• posedovanjem i savremenim tehničkim, laboratorijskim i drugim specifičnim opremanjem prostornih kapaciteta primerenih za kvalitetno izvođenje nastave (učionica, kabineta, čitaonica i sl.) na svim vrstama i nivoima studija sa najmanje 2 m 2 bruto prostora po studentu (rad u dve smene);
• kontinuiranim praćenjem i usklađivanjem prostornih kapaciteta i opreme sa potrebama nastavnog procesa i brojem studenata;
• omogućavanjem svim zaposlenim i studentima da neometano pristupaju različitim vrstama informacija u elektronskom obliku i informacionim tehnologijama, kako bi se te informacije koristile u naučno-obrazovne svrhe;
• stalnim unapređivanjem uslova boravka i rada u amfiteatru, kino-sali, salama za sednice, učionicama, jezičkim laboratorijama, računarskim laboratorijama, centralnoj i seminarskim čitaonicama, kabinetima i drugim prostorijama za izvođenje različitih oblika nastave, u skladu sa potrebama studijskih programa koje realizuje Fakultet i odgovarajućim stepenom higijensko-tehničke bezbednosti, u skladu sa zakonom.

Član 11.

Kvalitet finansiranja obezbeđuje se:
• staranjem o dugoročnoj stabilnosti finansiranja realizacije nastavnog procesa, naučnoistraživačke delatnosti i drugih oblika rada Fakulteta putem samostalnog planiranja rasporeda i namene finansijskih sredstava;
• javnošću i transparentnošću izvora finansiranja i načina upotrebe finansijskih sredstava putem redovne izrade izveštaja o finansijskom poslovanju i godišnjeg obračuna;
• kontinuiranim nastojanjem da se povećaju izvori prihoda, naročito putem učestvovanja na domaćim i međunarodnim konkursima za finansiranje naučnoistraživačkih, stručnih i drugih programa i projekata.

Član 12.

Fakultet je u svom Statutu utvrdio poslove i zadatke organa upravljanja, organa poslovođenja, stručnih organa, organizacionih jedinica, stručnih službi, nastavnika, saradnika i studenata u procesu obezbeđenja kvaliteta rada Fakulteta i studijskih programa koje realizuje.

Član 13.

Sistematsko praćenje, periodičnu proveru, samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta rada Filozofskog fakulteta u sledećim oblastima: studijski programi osnovnih, diplomskih – master, specijalističkih i doktorskih studija, nastavni proces, naučnoistraživački i stručni rad, nastavno osoblje, studenti, udžbenici, literatura, bibliotečki i informatički resursi, upravljanje Fakultetom i nenastavna podrška, prostor i oprema, učešće studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta i finansiranje, sprovodi Komisija za obezbeđenje kvaliteta u intervalima od najviše 3 (tri) godine.
Studentsko vrednovanje kvaliteta nastavnog procesa sprovodi se dva puta godišnje, i to: prvi put pred završetak nastave u zimskom semestru (decembar), a drugi put pred završetak nastave u letnjem semestru (maj), kada se vrednuje i kvalitet rada Fakulteta, odnosno u terminima predviđenim godišnjim kalendarom rada Fakulteta koji usvaja Nastavno-naučno veće.

Član 14.

Komisiju za obezbeđenje kvaliteta bira Nastavno–naučno veće Fakulteta iz reda nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata.
Mandat članova Komisije za obezbeđenje kvaliteta traje tri godine.

Član 15.

O sprovedenom postupku provere, samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta rada Fakulteta Komisija za obezbeđenje kvaliteta sastavlja Izveštaj o samovrednovanju i oceni kvaliteta i predstavlja ga Nastavno-naučnom veću i Savetu Fakulteta najkasnije 30 dana od dana sprovedenog postupka anketiranja.
Izveštaj iz stava 1. ovog člana nakon usvajanja na Nastavno-naučnom veću, Komisija za obezbeđenje kvaliteta dostavlja dekanu, prodekanima, šefovima odseka, koordinatorima studijskih programa, šefovima službi, studentu - prodekanu i predsedniku Studentskog parlamenta.
Na osnovu preporuka Komisije, Nastavno-naučno veće i Savet Fakulteta preduzimaju mere za otklanjanje uočenih nedostataka i rešavanje uočenih problema, na osnovu svoje nadležnosti.
Navedene mere sprovode se u cilju poboljšanja kvaliteta rada ili funkcionisanja svih učesnika ocenjenih ocenom nižom od 7.50 radi unapređenja kvaliteta nastavnog procesa, pedagoškog rada nastavnika, efikasnosti studiranja, odnosno rada Fakulteta.

Član 16.

Rezultati sprovedenog postupka ocenjivanja kvaliteta nastavnog procesa i rada Fakulteta su javni.
Dekanu Fakulteta i prodekanim dostupni su svi podaci iz stava 1 ovog člana.
Odsecima će biti dostupni podaci o nastavnicima, studijskom programu predmetima. Sa ovim podacima Odsek će biti upoznat od strane dekana ili pordekana za nastavu.
Rezultati sprovednog postupka ocenjivanja kvaliteta nastavnog procesa i rada Fakulteta, osim onih iz stava 3 ovog člana, biće javno objavljeni na sajtu Fakulteta.
Rezultati sprovedenog postupka ocenjivanja kvaliteta nastavnog procesa i rada Fakulteta izradu Izveštaja o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta rada Fakulteta, i koriste za:
- procenu pedagoškog rada nastavnika i saradnika koja se uzima u obzir prilikom izbora u nastavna i saradnička zvanja,
- procenu kvaliteta realizacije studijskog programa koja se uzima u obzir u postupku akreditacije studijskog programa;
- kao osnova za predlaganje i sprovođenje mera za otklanjanje uočenih nedostataka i u nastavnom procesu,
- u drugim slučajevima predviđenim zakonom i opštim aktima.

Član 17.

Kvalitet učešća studenata u procesu samovrednovanja i provere kvaliteta rada Fakulteta u svim oblastima za koje su utvrđeni standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta i samovrednovanja obezbeđuje se uključivanjem predstavnika studenata u sastav Komisije za obezbeđenje kvaliteta, sprovođenjem ankete kojom se ispituju stavovi i mišljenja studenata o pitanjima iz svih oblasti koje se proveravaju u procesu samovrednovanja Fakulteta u skladu sa Zakonom.

Član 18.

Upitnik – anketa je osnovni instrument studentskog vrednovanja. Obavezna sadržina upitnika za vrednovanje pedagoškog rada nastavnika i saradnika, kvaliteta nastavnog procesa i uslova rada Fakulteta propisana je obrascima koji su sastavni deo ovog pravilnika.
Anketiranje studenata je anonimno i obavlja se u pisanoj formi.
Elektronsku obradu podataka nakon završene ankete obavaljaće lica koja će posebnom odlukom odrediti dekan Fakulteta.
Sa licima iz stava 3 ovog člana zaključuje se poseban ugovor o angažovanju u kome se precizno definišu prava i obevze lica koja obrađuju rezultate vrednovanja.

Član 19.

Termini sporovođenja postupak studentskog vrednovanja određeni su radnim kalendarom za tekuću školsku godinu.
Nastavnik je obavezan da obezbedi poslednjih 15 minuta svog časa u okviru kojeg će se sprovoditi vrednovanje.
U postupku ocenjivanja učestvuje najmanje 3 predstavnika studenata koje bira Studentski parlament i prodekan za nastavu.
Predstavnici studenata prisustvuju anketiranju studenata i neposredno nakon završene ankete preuzimaju anketne listiće.

Član 20.

Za anonimnost i postupak sprovođenja studenstkog vrednovanja odgovorni su dekan Fakulteta i prodekan za nastavu.
Izveštaji o sprovedenim postupcima ocenjivanja i vrednovanja čuvaju se u Arhivi Fakulteta 5 godina od dana sprovođenja postupka vrednovanja.
Izveštaji o samovrednovanju čuvaju se trajno u Arhivi Fakulteta.

Član 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu objavljivanjem na oglasnoj tabli i internet-sajtu Fakulteta.

DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ljiljana Subotić s.r

UPITNICI (pdf: 105KB)
Upitnik - Opšti uslovi studiranja
Upitnik - Evaluacija predmeta i učesnika u nastavnom procesu

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu